Obračun članarine Privredne komore Srbije za 2022. godinu

U “Službenom glasniku RS”, broj 126/2021 od 23. decembra 2021. godine, objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jеdinstvenе članarinе i finansiranju Privrеdnе komorе Srbijе u 2022. godini.

Obračun članarine se vrši na osnovu dva kriterijuma:

 • veličina pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu;
 • poslovni prihod ostvaren u 2020. godini.

Visina članarine se utvrđuje na sledeći način:

 • mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 • mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 • srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
 • velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Preduzetnici i zadruge, ogranci stranih pravnih lica, kao i članovi koji su pristupili u članstvo Komore plaćaju članarinu obračunatu na prethodno navedeni način.

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima:

 • na tekući račun broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke AD Beograd,
 • sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i
 • pozivom na broj 651-PIB uplatioca-2022.

Novoosnovani privredni subjekti ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Članovi Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od dana otvaranja stečajnog postupka do dana zaključenja, odnosno obustave stečajnog postupka.

Članovi Komore nad kojima je pokrenut postupak likvidacije, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od dana pokretanja postupka likvidacije.

Članovi Komore mogu ostvariti popust na članarinu obračunatu i to:

 • u slučaju elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće koje su onemogućile ili otežale poslovanje člana Komore, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
 • u slučaju da član Komore ima registrovano sedište na teritoriji lokalne samouprave IV grupe stepena razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, na osnovu poslednje objavljene jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
 • preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
 • u slučaju povezanih lica – članova Komore, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine.

Odluku o odobravanju popusta na obračunatu članarinu donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, na osnovu pisanog zahteva člana za odobravanje popusta i dostavljenih dokaza.

Za kraj napominjemo da je plaćanje članarine obavezno. Naime, u “Službenom glasniku RS” broj 45 od 21.06.2019. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda kojom je potvrđeno da je obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: