Objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona, i to:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Najveći broj izmena primenjivaće se od 1. januara 2018. godine, dok će ostale izmene imati odloženu primenu.

Najvažnije izmene koje se očekuju odnose se na sledeće:

PDV

✓ odlaže se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za 1.7.2018. godine;

✓ menjaju se odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu;

✓ predlaže se uvođenje posebnog postupka oporezivanja za promet investicionog zlata;

✓ menjaju se odredbe koje propisuju pravo na refakciju PDV kupcu prvog stana i dr.

 

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

✓ izmene u oblasti priznavanja rashoda po osnovu amortizacije;

✓ propisuje se način na koji se banci priznaje rashod na ime otpisa potraživanja;

✓ sužava se predmet oporezivanja porezom na dobit po odbitku;

✓ propisuje se obaveza dostavljanja poreske prijave za porez na dobit po odbitku u roku od tri dana;

✓ preciziraju se odredbe koje su vezane za izveštavanja o transfernim cenama i dr.

 

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

✓ povećava se neoporezivi iznos kod poreza na zarade na 15.000 dinara;

✓ uvode se novi poreski podsticaji;

✓ preciznije se uređuje predmet oporezivanja porezom na dohodak građana;

✓ propisuju se velike izmene u vezi sa oporezivanjem prihoda od samostalne delatnosti;

✓ ukida se pravo preduzetnika na vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstvo i dr.

 

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

✓ produžava se period primene određenih olakšica;

✓ propisuje se nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa i dr.

 

Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje.

Detaljnije o svim izmenama poreskih propisa možete se informisati u našim izdanjima, kao i na našem jednodnevnom savetovanju koje će biti održano u Beogradu, 21. decembra 2017. godine.

 

Izvor: IPC

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: