Objavljen je obrazac zahteva za povraćaj poreza i doprinosa po osnovu "starih" olakšica za novozaposlene

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: Zakon o doprinosima), koje su izvršene u decembru 2019. godine, između ostalog izvršeno je produženje važenja “starih” olakšica za novozaposlena lica do 31. 12. 2020. godine.

Osim toga, u članu 21v ZPDG, odnosno u članu 45. Zakona o doprinosima dodat je novi stav 8, odnosno novi stav 10, koji se odnose na propisivanje obrasca zahteva za povraćaj plaćenog poreza i doprinosa po osnovu zarade novozaposlenih lica, za koja poslodavac ostvaruje pravo na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u procentu od 65% do 75%. Iste ove izmene, koje se odnose na uvođenje pomenutog obrasca, izvršene su i u članu 21d stav 10. ZPDG, odnosno u članu 45v stav. 10. Zakona o doprinosima, kojima se uređuje pravo poslodavca na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u procentu od 75%, po osnovu zarade novozaposlenih lica.

Postupajući u skladu sa dobijenim ovlašćenjem, ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje (u nastavku: Pravilnik), koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 3/20 od 17. 1. 2020. godine. Završnom odredbom člana 8. Pravilnika je propisano da se primenjuje od 1. marta 2020. godine.

Prema tome, počev od 1. marta 2020. godine zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi navede olakšice podnosiće se na Obrascu PPD. Prema odredbama člana 2. Pravilnika, Obrazac PPD podnosiće se isključivo u elektronskom obliku, na način kako se podnosi poreska prijava na Obrascu PPP-PD.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: