Obavezni elementi računa-otpremnice

Stupanjem na snagu i primenom Zakona o PDV-u od 01.01.2005. godine, velika pažnja je usmerena na obavezne elemente koje mora sadržavati račun (ili drugi dokumenat koji služi kao račun).

To reguliše stav 3. člana 42. Zakona o PDV-u i precizira da su to:

 1. naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
 2. mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 3. naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
 4. vrstu i količinu isporucenih dobara ili vrstu i obim usluga;
 5. datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
 6. iznos osnovice;
 7. poresku stopu koja se primenjuje;
 8. iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 9. napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
 10. napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Ako račun ne sadrži neki od navedenih elemenata za PDV koji je iskazan na njemu ne može se ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza, “gubi se PDV” (tačka 1. stava 2. člana 28. Zakona o PDV-u) pa se iz tog razloga posvećuje velika pažnja ispravnosti računa sa ovog aspekta.

Međutim, treba imati u vidu da je i dalje na snazi Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga koji u stavu 3. člana 6. kaže:

Otpremnica, faktura, dostavnica, prijemnica ili druga odgovarajuća isprava za robu obavezno sadrži:

 • naziv, sedište i žiro-račun isporučioca robe odnosno prodavca,
 • mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema sa imenom i prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu,
 • broj pod kojim je isprava evidentirana u propisanoj evidenciji i datum izdavanja isprave,
 • naziv i adresu primaoca robe,
 • količinu, cenu po jedinici mere, ukupnu vrednost robe i
 • podatke o prevozniku robe.

Istovremeno, Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenja usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru u tački 2. stava 1. člana 45. predviđa da će inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora rešenjem oduzeti robu “kada se roba stavlja u promet, prevozi ili koristi za pružanje usluga, a lica u prostoriji, vozilu ili mestu gde se delatnost obavlja, u vreme vršenja inspekcijskog nadzora, ne poseduju propisane isprave o njenoj nabavci”. Članom 53. istog zakona predviđena je i novčana kazna za ovakav prekršaj.

Dakle, osim elemenata računa koje predviđa Zakona o PDV-u, potrebno je da račun (račun-otpremnica) sadrži i elemente koje predviđa Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga jer samo u tom slučaju on predstavlja “propisanu ispravu” o nabavci robe.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: