Obaveza vršenja revizije

Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja propisana je članom 26. Zakona o reviziji, za pravna lica, odnosno preduzetnike koji ispunjavaju uslove propisane tim zakonom, kao i Zakonom o javnim preduzećima za sva javna preduzeća.

Obveznici revizije finansijskih izveštaja za 2022. godinu su:

  • Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima, berze, brokersko – dilerska društva, društva za upravlјanje investicionim fondovima, investicioni fondovi, faktoring društva, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita;
  • privredna društva, zadruge, ustanove koje obavlјaju delatnost radi sticanja dobiti, druga pravna lica (udruženja, komore, zadužbine, fondacije, političke organizacije i sl.) ogranci stranih pravnih lica i preduzetnici, koji su razvrstana kao velika ili srednja pravna lica, prema podacima iz finansijskih izveštaja za prethodnu 2021. godinu, kao i novoosnovani obveznici iz navedenih grupa, ako su razvrstani kao velika ili srednja pravna lica, prema podacima iz finansijskih izveštaja za izveštajnu 2022. godinu;
  • javna društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od njihove veličine;
  • sva pravna lica i preduzetnici razvrstani kao mala i mikro pravna lica, čiji ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj 2021. godini prelazi iznos od 4,4 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 517.361 hilјada dinara);
  • matična pravna lica za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje;
  • javna preduzeća (nezavisno od veličine).

Obveznici revizije dužni su da u skladu sa članom 45. Zakona o računovodstvu, u sklopu dokumentacije iz tog člana koja se odnosi na redovni, odnosno konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, dostave Agenciji i revizorski izveštaj, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom klјučnog revizorskog partnera i sastavlјen u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima revizije. Uz revizorski izveštaj obavezno se prilažu finansijski izveštaji koji su bili predmet revizije.

Prema izveštajima za 2022. godinu, utvrdiće se obveznici revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu. U tom smislu, u okviru javno objavlјenih finansijskih izveštaja za 2022. godinu prikazaće se informacija da je ostvaren ukupan prihod veći od 4,4 miliona evra (516.219 hilјada dinara), kod svih pravnih lica i preduzetnika kod kojih je ovaj uslov ispunjen.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: