Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa ostvarenog putem interneta

Nepostojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase prometa ostvarenog putem interneta u slučaju kada se isporuka robe naručene preko interneta vrši u centrima za isporuku od strane kurirske službe

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-00517/2019-04 od 24.9.2019. godine)

left-quote

Odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012 – dalje: Zakon), propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Stavom 4. istog člana Zakona propisano je da izuzetno od st. 1 – 3. ovog člana, Vlada Republike Srbije može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, odrediti i druge delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u smislu st. 1. i 2. ovog člana.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014 – dalje: Uredba), određene su delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Saglasno odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Uredbe, propisano je, između ostalog, da se delatnostima, u smislu člana 1. Uredbe, za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatra i delatnost iz grupe 47.91 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta, kao i delatnosti iz oblasti 53 – Poštanske aktivnosti.

Uredbom o Klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) propisano je da delatnost 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta obuhvata delatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. delatnosti trgovine na malo gde kupac na osnovu oglasa, kataloga, informacija koje se mogu dobiti na veb sajtu, uzoraka ili bilo kog drugog sredstva oglašavanja bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih preko pošte, interneta (obično na posebne načine koje veb sajt predviđa) ili telefonom. Kupljeni proizvodi mogu biti neposredno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu. Takođe, propisano je da ova delatnost obuhvata: trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom pošte; trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom interneta; direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefona i internet aukcije u okviru trgovine na malo.

Uredbom o Klasifikaciji delatnosti propisano je da delatnosti iz oblasti 53 – Poštanske aktivnosti obuhvata poštanske aktivnosti javnog i komercijalnog servisa, kao što su prijem, prenos (prerada i prevoz) i uručenje poštanskih pošiljaka (pismonosnih pošiljaka i paketa), pod različitim uslovima pružanja usluga. Poštanske aktivnosti uključuju i kurirske, ekspresne, hibridne, ubrzane, direktne i druge poštanske usluge.

Zakonom o poštanskim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 30/2010 i 62/2014) uređuje se obavljanje poštanskih usluga. Odredbom člana 3. stav 1. tačka 5) ovog zakona propisano je da su usluge dodatne vrednosti poštanske usluge komercijalnog servisa koje imaju posebne zahteve u pogledu kvaliteta (vreme i mesto prijema i uručenja, brzina prenosa, elektronsko praćenje pošiljaka od prijema do uručenja i dr.) i načina prenosa čime se mogu označiti kao kurirske, ekspresne, ubrzane i sl.

Prema tome, u skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kada privredni subjekt, u konkretnom slučaju “I…” Srbija d.o.o, vrši prodaju robe putem interneta (online prodaja) u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pri čemu se isporuka proizvoda koji su nuđeni, naručeni i prodati preko interneta a plaćeni karticom, vrši preko privrednih subjekata čija delatnost spada u oblast delatnosti 53 (Poštanske aktivnosti), u ovom slučaju, preko registrovane kurirske službe, i to na način koji je kupac odabrao, dostavom direktno na (kućnu) adresu koju je kupac označio kao željeno mesto isporuke, odnosno dostavom na adresu takozvanih centara za isporuku, kao željenog mesta isporuke u kojima kupci preuzimaju poručene proizvode, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

To znači da u slučaju kada se isporuka robe naručene preko interneta vrši u takozvanim centrima za isporuku, u kojima se kako navodite u vašem dopisu, ne vrši prodaja robe već samo preuzimanje iste, a koja se dostavlja od strane registrovane kurirske službe, potrebno je da kupac, prilikom naručivanja robe putem interneta kao željeno mesto isporuke naznači adresu takozvanog centra za isporuku, odnosno mesta gde će kupac preuzeti naručenu robu, a da registrovana kurirska služba poseduje odgovarajuću dokumentaciju da je predmetna roba uručena kupcu na naznačenu adresu u skladu sa propisima kojima se uređuju poštanske usluge.

Pored toga, privredni subjekt dužan je da pre otpočinjanja obavljanja navedene delatnosti donese Odluku o otpočinjanju obavljanja iste.

Međutim, ukoliko privredni subjekt, u konkretnom slučaju “I…” d.o.o. iz Beograda, iz svojih takozvanih centara za isporuku koji su, kako navodite u dopisu, namenjeni isključivo za isporuku naručene robe, vrši i prodaju robe, u tom slučaju, takav objekat ima tretman maloprodajnog objekta i obveznik je dužan da svaki pojedinačni promet ostvaren prodajom te robe evidentira preko fiskalne kase i kupcu izda fiskalni isečak, bez obzira na način plaćanja, a saglasno navedenim odredbama Zakona i Uredbe.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: