Obaveza dostavljanja arhivske knjige od 2022. godine

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (u nastavku: Zakon) koji je stupio na snagu 1. februara 2020. godine, a počeo da se primenjuje od 2. februara 2021. godine, kao jednu od novina propisao je obavezu dostavljanja nadležnom arhivu prepisa arhivske knjige. Naime, prema odredbi člana 9. stav 2. Zakona, stvaralac i imalac arhivske građe, osim fizičkih lica, između ostalog dužan je i da dostavi nadležnom arhivu prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini.

Međutim, iako je u skladu sa članom 73. Zakona propisano da će se podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 2. februara 2021. godine, podzakonski akti kojim je trebalo da budu propisani obrazac arhivske knjige, kao i nadležnost arhiva, još uvek nisu doneti.

Imajući u vidu da Ministarstvo kulture i informisanja nije stvorilo uslove za primenu Zakona, privredni subjekti su sa pravom postavili pitanje na koji način da ispune svoju obavezu do 30. aprila 2021. godine.

Iako su postojala različita tumačenja, Ministarstvo kulture i informisanja je u Mišljenju broj 011-00-71/2021-02 od 29. aprila 2021. godine (izdato na zahtev Privredne komore Srbije), zauzelo stav da obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu nastaje u 2022. godini. Drugim rečima, zauzet je stav da privredni subjekti nisu u obavezi da dostave prepis arhivske knjige nadležnom arhivu do 30. aprila 2021. godine, već da ta obaveza nastaje 2022. godine.

U nastavku citiramo izvod iz Mišljenja Ministarstva kulture i informisanja:

“U vezi sa pitanjem i iskazanom nedoumicom u vašem dopisu koja se odnosi na obavezu stvaraoca i imaoca dostavljan ja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu, s obzirom na to da se shodno članu 9. stav 2. tačka 7) Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti obaveza odnosi na dostavljanja nadležnom arhivu prepisa arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a da je Zakon u primeni od 2. februara 2021. godine, od kada se odnosi i na dokumentarnu građu u nastajanju, mišljenja smo da obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu za privredna nastaje 2022. godine.”

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: