Obaveštenje PU u vezi sa PDPO/S

Poštovani poreski obveznici,

Obaveštavamo vas da, u skladu sa odredbom člana 2. stav 8. Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 97/15, 111/15, 14/16, 15/16 – ispravka, 20/18) koji je u primeni od 01. aprila 2018. godine, poresku prijavu PDPO/S isplatilac prihoda ne podnosi u slučaju kada se primenom odredaba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez ne plaća u Republici Srbiji, već u zemlji rezidentnosti primaoca prihoda, pod uslovom da u momentu nastanka oporezivog događaja isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je stvarni vlasnik prihoda.

Izvor: Poreska Uprava RS

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: