Nove izmene i dopune Pravilnika o fiskalnim računima

Ministar finansija, već posle nepune dve nedelje od prethodnih izmena i dopuna, ponovo je doneo Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa. Ovaj pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS broj 57/22, od 12. maja i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 13. maja 2022. godine.

Izmene i dopune Pravilnika o fiskalnim računima izvršene su u delu koji se odnosi na označavanje podataka o načinu plaćanja.

Prema izmenjenom članu 6. stav 1. Pravilnika o fiskalnim računima, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona o fiskalizaciji, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge:

 • “gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);
 • “instant plaćanje” – ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;
 • “platna kartica” – ako se plaćanje vrši platnom karticom;
 • “ček” – ako se plaćanje vrši čekom;
 • “prenos na račun” – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;
 • “vaučer” – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 • “drugo bezgotovinsko plaćanje” – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Posle stava 1. u članu 6. Pravilnika o fiskalnim računima dodaje se novi stav 2, koji glasi:

Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektronski fiskalni uređaj preko kojeg se evidentira promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije:

 • “gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;
 • “prenos na račun” – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;
 • “vaučer” – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;
 • “drugo bezgotovinsko plaćanje” – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

U skladu sa navedenim, ovim izmenama i dopunama Pravilnika o fiskalnim računima, za najveći broj obveznika fiskalizacije suštinski se vraća staro rešenje kojim je bilo predviđeno da se plaćanje instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom označava zasebnim načinima plaćanja koja ne pripadaju kategoriji “gotovina”.

Međutim, plaćanje instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom će se ipak označavati kao “gotovina” samo u slučaju prometa koji obavljaju obveznici fiskalizacije koji vrše promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: