Neustavna odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu

U „Sl. glasniku RS“, br. 13/2017 od 24. februara 2017. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda broj IUz-424/2014, kojom je utvrđeno da odredba čl. 179. st. 3. tač. 5) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05,…i 75/14) nije u saglasnosti sa Ustavom.

Čl. 179. st. 3. tač. 5) bilo je propisano:
„Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to: …5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo…“

Praktično je ostavljena mogućnost poslodavcu, odnosno оdgovornom licu kod poslodavca da procenjuje i odlučuje o tome da li određeno ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela.

Čl. 10. st 3. i 4. Zakonika o krivičnom postupku ( „Sl. glasnik RS“, br. 72/11,… i 55/2014) propisano je:
„Kada je propisano da pokretanje krivičnog postupka ima za posledicu ograničenje određenih sloboda i prava, ovo ograničenje se primenjuje od:
1) potvrđivanja optužnice;
2) određivanja glavnog pretresa ili ročišta za izricanje krivične sankcije u skraćenom postupku;
3) određivanja glavnog pretresa u postupku za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja.

O okolnostima iz stava 3. tač. 1) do 3) ovog člana i o stavljanju okrivljenog u pritvor, sud će u roku od tri dana od donošenja odluke obavestiti po službenoj dužnosti organ ili poslodavca kod koga je okrivljeni zaposlen. Ove podatke sud će na zahtev dostaviti okrivljenom i njegovom braniocu.“

Čl. 165. tač. 1) Zakona o radu propisano je : „Zaposleni može da bude privremeno udaljen sa rada: 1) ako je protiv njega započeto krivično gonjenje u skladu sa zakonom zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom…“

Dakle, čl. 179. st. 3. tač. 5) praktično je predviđena mogućnost strožijeg „kažnjavanja“ zaposlenog kada poslodavac proceni da njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela – otkaz, a krivični postupak nije ni započet, nego kada je započeto krivično gonjenje – samo udaljenje sa rada.

Ova odredba prestala je da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda u „Sl. glasniku RS“, odnosno 24. februara 2017. godine.

Izvor: pravniportal.com | 27.02.2017.

POVEZANE VESTI:

Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: