Utvrđena neustavnost odredbe člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu

Ustavni sud je na 20. sednici, održanoj 17. novembra 2016. godine u predmetima ocene ustavnosti zakona:
– utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006).


Zakon o radu
(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

4. Otkaz od strane poslodavca

1) Razlozi za otkaz

Član 179 stav 3. tačka 5) Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to: 5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;


Saopštenje sa 20. sednice Ustavnog suda, održane 17. novembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda

Ustavni sud je na 20. sednici odlučio o 4 predmeta

 1. U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:
  – utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-424/2014)
 2. U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:
  – usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-7786/2014
  – odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-4590/2013
  – odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-7289/2016

Izvor: www.ustavni.sud.rs

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: