Nepostojanje obaveze preduzetnika koji doprinose plaća na ostvarenu dobit da u slučaju otvaranja bolovanja dužeg od 30 dana podnese poresku prijavu PPDG-1S ako nije prekinuo obavljanje delatnosti (imenovao je poslovođu)

Preduzetnik je otvorio bolovanje koje će trajati duže od 30 dana i imenovao je poslovođu radnje. Da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za preduzetnika u ovom slučaju ili se predaje poreska prijava PPDG-1S?


Odgovor:

Odredbama člana 7. stav 1. tačka 6), člana 8. stav 1. tačka 6) i člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), propisano je da su preduzetnici obveznici doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Odredbama člana 22. Zakona propisano je kako se utvrđuje osnovica doprinosa za obveznike preduzetnike. Prema odredbi člana 22. stav 1. tač. 1. i 2. Zakona, osnovica doprinosa za preduzetnike koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana porez plaćaju prema stvarnom prihodu je:
1) mesečni iznos lične zarade u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana, ili
2) oporeziva dobit ako preduzetnik ne isplaćuje ličnu zaradu iz tačke 1) ovog stava.

Odredbama člana 65b Zakona propisano je da se za preduzetnika koji ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe,ne utvrđuje obaveza plaćanja doprinosa po osnovu lične zarade, na oporezivu dobit, odnosno paušalno utvrđen prihod na koji se plaća porez po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana, za vreme ostvarivanja prava na naknadu zarade.

Prema odredbi člana 83. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Prema odredbi člana 89. stav 1. istog zakona, preduzetnik može pisanim ovlašćenjem poveriti poslovođenje poslovno sposobnom fizičkom licu – poslovođi.

Imajući u vidu napred citirane propise, u konkretnom slučaju, kad se radi o preduzetniku koji porez na dohodak građana plaća prema stvarnom prihodu, koji se nije opredelio za isplatu lične zarade već doprinose plaća na osnovicu koju čini oporeziva dobit i koji je zbog bolesti privremeno sprečen za rad u trajanju dužem od 30 dana, pri čemu, nije prekinuo obavljanje delatnosti već je nastavio da obavlja delatnost preko ovlašćenog poslovođe, nema osnova za podnošenje poreske prijave PPDG-1S. Naime, kao što jasno proizilazi iz napred citiranih propisa, preduzetnici koji obavljaju delatnost, bilo neposredno, bilo preko ovlašćenog poslovođe, osim preduzetnika koji ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, obveznici su plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Dakle, u konkretnom slučaju, ne podnosi se nova, odnosno izmenjena poreska prijava PPDG-1S, tj. preduzetnik nastavlja da plaća sve doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u iznosima i na način kako je to iskazano u poslednjoj podnetoj poreskoj prijavi PPDG-1S, pre nego što je nastupila privremena sprečenost za rad, odnosno pre nego što je imenovan poslovođa.

Izvor: paragraf.rs | maj 2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: