MSFI 16 - Zakupi (lizing)

Standard MSFI 16 je objavljen od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde u januaru 2016, a na snagu je stupio 1.1.2019. Standard definiše načine priznavanja, merenja, prezentacije i obelodanjivanja ugovora o zakupu.

MSFI 16 Lizing je relativno nov standard na tržištu Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o računovodstvu, standard je stupio na snagu 1.1.2021 u Republici Srbiji. Njegova primena je obavezna za sva lica koja sastavljaju finansijske izveštaje u skladu sa MSFI.

Primena ovog standarda je veoma zahtevna za sve entitete, a pogotovo za obveznike koji imaju značajne operativne lizinge u svom bilansu. MSFI 16 u zavisnosti od broja operativnih lizinga može imati veoma značajan efekat i uticaj na finansijske izveštaje kompanije.

Najveća novina koju uvodi novi standard MSFI 16, odnosi se na brisanje razlike između finansijskog i operativnog lizinga u računovodstvenom smislu i predviđa priznavanje imovine i obaveza u bilansu stanja po osnovu svih lizing aranžmana (finansijskih i operativnih). Umesto dosadašnjeg priznavanja troška na kontima sintetike 533, standard predviđa priznavanje lizing sredstva u aktivi, lizing obaveze u pasivi, troška amortizacije i troška kamata u bilansu uspeha.

Ove promene mogu imati značajne efekte na ključne pokazatelje poslovanja.

U slučaju da vam je potrebna naša asistencija u obračunu efekata primene MSFI 16 standarda, mesečno ili godišnje dostavljanje efekata primene standarda, stojimo Vam na raspolaganju.

Nudimo uslugu pregleda ugovora o zakupu, određivanja njihovog računovodstvenog tretmana, pripremu naloga za knjiženje, kako prve primene, tako i kasnijeg obračuna efekata, bilo na mesečnom ili godišnjem nivou.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: