Mišljenja o primeni Zakona o elektronskom fakturisanju

Davanje mišljenja, odnosno objašnjenja o primeni Zakona o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/21, 129/21 i 138/22) i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona u isključivoj je nadležnosti Ministarstva finansija. S tim u vezi, zainteresovano lice može uputiti zahtev za mišljenje na adresu: Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Za podnošenje zahteva plaća se odgovarajuća republička administrativna taksa u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05. – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 138/22).

Mišljenja o primeni Zakona o elektronskom fakturisanju

Izvor: eFaktura

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: