Lista aktivnosti pre sastavljanja finansijskih izveštaja

Lista aktivnosti koje treba da budu sprovedene u poslovnim subjektima pre sastavljanja finansijskih izveštaja:

1. Izvršiti popis imovine (stalna imovina i zalihe). Izvršiti svođenje knjigovodstvenog stanja na stvarno stanje i proknjižiti rezultate popisa (viškove, manjkove, otpise).

2. Proveriti da li je urađen preračun prosečne nabavne cene na kraju obračunskog perioda.

3. Izvršiti popis potraživanja, obaveza i ostalih stavki bilansa i izvršiti usaglašavanje obaveza sa poveriocima i potraživanja sa dužnicima. Ukoliko se iz nekih razloga ne izvrši usaglašavanje do momenta izrade finansijskih izveštaja, neophodno je izvršiti obelodanjivanje neusaglašenih stavki u napomenama uz finansijske izveštaje.

4. Proveriti da li su usaglašene analitičke (robno-materijalno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstava, knjigovodstvo zarada i slično) i sintetičke evidencije (glavna knjiga).

5. Proveriti da li sva aktivna konta imaju dugovan saldo, a pasivna konta potražni saldo. Ako neka od konta imaju nelogičan saldo proveriti da li se radi o grešci koju treba ispraviti ili o pretplatama koje treba preneti na avanse.

6. U okviru svakog konta koji se vodi po analitikama, potrebno je proveriti da li saldo svake analitike u okviru jednog konta pokazuje logičan saldo, ako ne, proveriti razloge i ako se radi o pretplatama preneti na konta pretplata.

7. Za potraživanja i obaveze i ostala konta koja se vode u stranoj valuti potrebno je da se izvrši obračun i knjiženje nerealizovanih kursnih razlika po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

8. Za potraživanja i obaveze i ostala konta sa valutnom klauzulom potrebno je da se izvrši obračun i knjiženje nerealizovanih efekata valutne klauzule po ugovorenom kursu na dan obračuna. Za poslovne subjekte koji primenju pravilnik za mikro pravna lica preračun obaveza i potraživanja sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS.

9. Proveriti da li je izvršen obračun računovodstvene amortizacije i da li je za novonabavljena sredstva upisan dobar period korišćenja i stopa u skladu sa računovodstvenim politikama.

10. Proveriti da li su aktivirana sva osnovna sredstva koja su u upotrebi i da li se na kontu 026 – osnovna sredstva u pripremi i 015 – nematerijalna ulaganja u pripremi nalaze samo osnovna sredstva koja još ne mogu da se aktiviraju.

11. Za prodata ili otpisana sredstva proveriti obračun i knjiženje amortizacije na dan isknjižavanja osnovnog sredstva.

12. Uraditi obračun poreske amortizacije u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Proveriti da li su prodata i otpisana osnovna sredstva isključena iz obračuna poreske amortizacije.

13. Proveriti da li neka od grupa u obrascu OA posle obračuna poreske amortizacije ima iznos ispod petostruke bruto zarade u republici. Ukoliko se to desilo ceo iznos grupe treba da se prikaže u koloni amortizacije i da sadašnja vrednost grupe bude 0 (nula).

14. Kod konta dugoročnih plasmana i obaveza potrebno je izvršiti reklasifikaciju na kratkoročne plasmane i obaveze za sve stavke koje dospevaju u roku od 1 godine od dana bilansa.

15. Proveriti da li stanje na poslovnim i depozitnim računima odgovara stanju sa izvoda računa poslovne banke.

16. Potrebno je u skladu sa poslovnim politikama izvršiti obezvređivanje sumnjivih potraživanja ili potraživanja kojima je istekao rok za naplatu u skladu sa računovodstvenim politikama.

17. Proveriti da li su ispravke vrednosti naplaćenih, a ranije obezvređenih potraživanja, oprihodovane. Sva zatvaranja ispravki usled definitivnog otpisa vratiti u oporezivu osnovicu ukoliko nisu ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

18. Usaglasiti stanja poreskih obaveza sa karticama iz poreske uprave.

19. Proveriti da li su stanja sa aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja iz prethodnog perioda, koja se odnose na tekući period, preneta na rashode i prihode.

20. Proveriti da li su rashodi i prihodi, koji se ne odnose na tekući period, preneti na aktivna i pasivna vremenska razgraničenja.

21. Proveriti da li su obuhvaćeni rashodi i prihodi preko pasivnih i aktivnih razgraničenja za poslovne događaje koji se odnose na obračunski period, a za koje će dokumenta stići u narednom obračunskom periodu.

22. Proveriti da li su sva prelazna konta zatvorena.

23. Na APR-u proveriti da li je bilo nekih promena na kapitalu.

24. Proveriti da li je izvršen obračun i knjiženje svih ličnih primanja na dan sastavljanja bilansa (zarade, bonusi, prevoz, dnevnice i slično).

25. Izvršiti pripreme za sastavljanje elaborata o transfernim cenama ukoliko postoji obaveza.

Izvor: www.fincohelp.com | 28.12.2016.
Originalni naslov:
Pripreme za zatvaranje godine

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: