Koje promene Zakona o porezima na imovinu stupaju na snagu 1. januara?

Izmenama Zakona o porezima na imovinu, koje je usvojila Skupština Srbije, predviđeno je odlaganje roka za prenošenje pojedinih poreskih nadležnosti na lokalne samouprave za godinu dana, što znači da primena ove odredbe počinje od 1. januara 2025. godine.

To praktično znači da će i naredne godina procedura za rešavanje ovih poreskih obaveza ostati ista, odnosno biće u nadležnosti Poreske uprave.

Za one koji nisu upućeni reč je o nadležnostima koji su u vezi sa utvrđivanjem, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i na prenos apsolutnih prava.

Razlog što je došlo do pomeranja roka za godinu dana, u ovom delu, je potpuno osposobljavanje kadrova koji će se baviti ovim poslovima kako bi se ta nova nadležnost lokalnih samouprava obavlja efikasno i kvalitetno, piše Blic.

Ono što treba da se zna to je da se ovim nedavno usvojenim dokumentom ne uređuje prenošenje nadležnosti, već samo odlaganje realizacije već uvedene mere. Drugim rečima od 1. januara 2025. godine jedinice lokalne samouprave će se po navedenim pitanjima smatrati poreskim organom. Ono što je predviđeno to je da će zbog ovih novih nadležnosti, lokalna samouprava preuzeti i deo zaposlenih iz Poreske uprave.

Reč je o ljudima koji su radili na na poslovima utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, predmete, informacioni sistem i arhivu, kao i opremu i sredstva za obavljanje nadležnosti u tim oblastima.

Sve to mora da se završi u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2024. godine, a postupke koje do tada ne okonča Poreska uprava a započela ih je završiće jedinice lokalne samouprave.

Pored te, druga značajna promena je vezana za proširenje poreskih oslobođenja po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava i za slučaj kad strana država stiče nepokretnost za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Ovo poresko oslobođenje trebalo bi da omogući uspostavljanje reciprociteta u punom obimu, a pošto je reč o prometima koji se povremeno dešavaju neće izazvati značajne efekte na fizička i pravna lica, na budžete jedinica lokalnih samouprava,kojima pripadaju prihodi po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava, na životnu sredinu i na organe javne vlasti. Tako bar tvrdi zakonodavac koji navodi i da ovim zakonom se ne uvode novi, niti menjaju postojeći administrativni postupci.

Slučajevi kada se ne plaća porez na prenos apsolutnih prava:

 • kada se apsolutno pravo prenosi radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;
 • kada se prenosi pravo svojine na nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država odnosno kad strana država stiče nepokretnosti za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništva pod uslovom reciprociteta;
 • kod ulaganja apsolutnih prava u kapital privrednog društva – rezidenta Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
 • porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se ni kad fizičko lice otkupom stambene zgrade ili stana u društvenoj odnosno državnoj svojini sa stanarskim pravom, odnosno pravom dugoročnog zakupa, stekne svojinu ili susvojinu na toj zgradi, ili stanu, srazmerno učešću društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu prenosioca prava;
 • porez se ne plaća ni na razmenu zemljišta kojom najmanje jedno pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost, odnosno zanimanje, pribavlja poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja;
 • ne plaća se ni kad se po osnovu ugovora koji za predmet ima doživotno izdržavanje, pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika saugovarača, odnosno lice koje se u odnosu na saugovarača nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio od saugovarača da je na dan zaključenja tog ugovora otvoreno nasleđe saugovaračeve imovine;
 • na prenos uz naknadu ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, putničkih vozila registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za “rent a car” – licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti škola za vozače, odnosno za taksi ili “rent a car”;
 • ne plaća se ni kod prodaje pravnog lica kao stečajnog dužnika – u srazmeri sa učešćem društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu tog pravnog lica…

Izvor: biznis.rs

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: