Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup?

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 28. septembra 2016. godine, objavila sledeću vest:

Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup?

Obaveštavamo građane koji ostvaruju prihod od izdavanja u zakup nepokretnosti, da sve informacije o načinu utvrđivanja poreza i popunjavanju poreske prijave, mogu dobiti u organizacionim jedinicama Poreske uprave.

U organizacionoj jedinici Poreske uprave, biće vidno obeleženo mesto na kome se građani mogu informisati i dobiti pomoć prilikom popunjavanja poreske prijave o obračunatom porezu od izdavanja u zakup sopstvene nepokretnosti.

Poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – obrazac PP OPO, podnosi fizičko lice koje ostvaruje prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti. Stopa poreza na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti iznosi 20%.

Oporezivi prihod od kapitala čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 25%, a ako je ostvaren iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa, normirani troškovi se priznaju u visini od 50% od bruto prihoda.

Obvezniku poreza na prihode od kapitala, na njegov zahtev, umesto normiranih troškova priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju prihoda, ako za to podnese dokaze.

Primer:

Fizičko lice izdaje u zakup sopstvenu nepokretnost drugom fizičkom licu i po tom osnovu ostvaruje zakupninu u iznosu od 32.850 dinara.

U poresku prijavu PP OPO se unose sledeći podaci:

Izdavanje_nepokretnost

Poreska prijava PP OPO, kao i izmenjena poreska prijava, podnose se u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, ili u pismenom obliku neposredno organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu prebivalištva.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: