Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2016. godini

Program finansiranja stručnog osposobljavanja pripravnika je namenjen mladim nezaposlenim licima sa visokim obrazovanjem (4 godine fakulteta ili master) sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, koji aktivno traže posao i koji nemaju radno iskustvo u struci. Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita.

Sredstva za realizaciju programa pripravnika obezbeđena su u budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu i namenjena su za finansiranje troškova zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima (bruto II zarada), u mesečnom iznosu od 38.000,00 dinara za stručno osposobljavanje pripravnika sa visokim obrazovanjem u periodu od 12 meseci.

Uslovi za poslodavce:

– da je sedište poslodavca na teritoriji Grada Novog Sada,
– da poslodavac uredno izmiruje pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene,
– da je poslodavac solventan,
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Gradu i Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku ukoliko iste redovno izmiruje,
– da poslodavac ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje pripravnika,
– da poslodavac ima najmanje jedno zaposleno lice, i
– da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu i koje aktivno traži posao, kao i da nije trenutno uključeno i nije bilo uključeno u neki od programa stručnog osposobljavanja Grada Novog Sada i Nacionalne službe za zapošljavanje u stepenu za koji se osposobljava.

Obaveze poslodavca

Poslodavc je u obavezi da za vreme trajnja programa pripravnika:
– sa licem u svojstvu pripravnika zaključi ugovor o radu na određeno vreme, u trajanju od 12 meseci,
– osposobi pripravnika za samostalan rad u struci,
– redovno isplaćuje zaradu i uplaćuje pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenom licu i da o tome redovno podnosi dokaz NSZ putem obrasca zahteva za refundaciju sredstava sa traženim prilozima,
– omogući NSZ redovnu kontrolu ugovorenih obaveza,
– obaveštava NSZ o svim novonastalim promenama od značaja za realizaciju programa u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Obaveze poslodavca po isteku programa:

– da organizuje polaganje pripravničkog odnosno stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju za polaganje ispita pred nadležnim organom,
– da izda potvrdu o obavljenom pripravničkom stažu, odnosno položenom pripavničkom ili drugom stručnom ispitu.

Integralni tekst Javnog poziva pronađite ovde.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: