Izvršene su brojne izmene Sistema elektronskih faktura u pogledu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a

Na internet stranici Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeni su detalji velikog broja novih izmena, odnosno ispravki demo verzije Sistema elektronskih faktura (SEF) i ažurirano je Interno tehničko uputstvo.

Od svih izmena, po značaju se posebno ističu izmene u vezi sa elektronskim evidentiranjem obračuna PDV-a. Reč je o sledećim izmenama u tzv. zbirnoj i pojedinačnoj evidenciji PDV-a:

 • za pojedinačnu evidenciju PDV-a dodata su dva nova tipa dokumenta “Interni račun za promet stranih lica” i “Drugi interni obračun”, uz mogućnost izbora da li su dokumenti vezani sa Promet ili Avans;
 • za pojedinačnu evidenciju PDV-a omogućeno da se polje “Pravo na odbitak PDV-a” pojavljuje samo kod izbora dva nova dokumenta “Interni račun za promet stranih lica” i “Drugi interni obračun”;
 • napravljene su nove funkcionalnosti za pojedinačnu evidenciju PDV-a: “Sačuvaj podešavanje”, “Poništi dokument”, “Evidentiraj”, “Otkaži”, “Briši”, “Koriguj”, “Izmeni evidenciju”;
 • za pojedinačnu evidenciju PDV-a dodati su statusi: “Nacrt”, “Evidentirano”, “Zamenjena” i “Poništeno”;
 • za pojedinačnu evidenciju PDV-a dodato polje “Broj obračuna”;
 • na pojedinačnoj evidenciji PDV-a dodata su polja “Opis prometa” i “Poreska osnovica”, po poreskim stopama 10% i 20%;
 • za pojedinačnu evidenciju PDV-a dodato polje “Poreski period” sa mogućnošću izbora na mesečni i kvartalni period;
 • omogućeno je filtriranje pojedinačne evidencije PDV-a po broju obračuna, po tipu dokumenta, vremenskom periodu i statusu;
 • u zbirnoj evidenciji PDV-a dodate su nove oblasti: Avansi za budući promet po poreskoj stopi 10% i 20%;
 • za zbirnu evidenciji PDV-a, po “Prometu sa naknadom” i “Prometu bez naknade”, dodata su polja “Opis prometa” i “Poreska osnovica”, po poreskim stopama 10% i 20%;
 • napravljene su nove funkcionalnosti za zbirnu evidenciju PDV-a: “Sačuvaj podešavanje”, “Poništi dokument”, “Evidentiraj”, “Otkaži”, “Briši”, “Izmeni evidenciju”, “Koriguj”;
 • za Zbirnu evidenciju PDV-a dodati su statusi: “Nacrt”, “Evidentirano”, “Zamenjena” i “Poništena”;
 • za zbirnu evidenciju PDV-a dodato polje “Broj obračuna”;
 • omogućeno je filtriranje zbirne evidencije PDV-a po broju obračuna, vremenskom periodu i statusu;
 • za pojedinačnu i zbirnu evidenciju PDV-a napravljen je filter verzije dokumenata po statusu dokumenta i datumu dokumenta;
 • omogućeno je filtriranje statusa evidencija PDV-a;
 • za pojedinačnu evidenciju i za zbirnu evidenciju PDV-a omogućen pregled Verzije 1 – prethodne verzije evidencije i Verzije 2 – nove verzije evidencije PDV-a;
 • za pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a izmenjeni su postojeći i dodati novi API pozivi sa novim izmenama po specifikaciji;
 • za pojedinačne i zbirne evidencije PDV-a izvršeno mapiranje novih podataka u bazi podataka.

Sve navedene izmene vezane za pojedinačnu i zbirnu evidenciju PDV-a prikazane su u ažuriranoj verziji Internog tehničkog uputstva.

Pored toga, izvršene su i ostale izmene Sistema elektronskih faktura:

 • postavljeno je da “Datum dospeća” više nije obavezan element za unos na fakturi;
 • izmenjena je logika oko odabira povezanih faktura za knjižno zaduženje i knjižno odobrenje, tako da ukoliko korisnik odabere period izdavanja knjižnih odobrenja ili knjižnih zaduženja koje želi da poveze sa fakturom tada se neće vršiti validacija da li su takva knjižna odobrenja ili knjižna zaduženja registrovana u CRF-u;
 • dodati su filteri po “Statusu” i “Datumu od/do” za ID-jeve ulaznih i izlaznih faktura;
 • omogućeno je filtriranje ID-jeva faktura nosioca javne nabavke po statusu i datumu od/do;
 • uklonjena je lista “CRF reklamacije”;
 • uklonjeni su zaostali obračuni pri uvozu XML fajla;
 • dodata je mogućnost kontrole da li se faktura šalje u CRF kod uvoza XML datoteke kroz aplikaciju;
 • unapređena je validacija pri uvozu XML datoteke za slučaj kada faktura završava u statusima “Nova” i “Nacrt”;
 • unapređena je funkcionalnost detekcije ukoliko korisnik više puta pošalje fakturu sa istim RequestID;
 • uklonjena je mogućnost da se automatski odabira da li se faktura šalje u CRF, radom preko API-ja. Neophodno je eksplicitno odabrati DA ili NE;
 • u slučaju predugog imena pravnog subjekta, na izlaznoj i ulaznoj fakturi pun naziv pravnog subjekta će biti prikazan kroz pop-up;
 • izmenjen je logo aplikacije.

Na kraju, izvršene su i mnogobrojne ispravke Sistema elektronskih faktura, koje prenosimo u celosti:

 • ispravljena je greška pri slanju konačnog računa sa avansnim računom koji ima isti broj kao otkazana faktura;
 • unapređena je logika kod automatske registracije privrednog subjekta na CRF-u;
 • omogućeno je preuzimanje potpisane fakture od strane nosioca javne nabavke kroz aplikaciju;
 • unapređen je obračun fakture, ispravljena razlika od 0.01 RSD kod zaokruživanja, između prodajne i kupovne strane;
 • otklonjen je problem kod slanja knjižnog zaduženja za slučaj kada se poklapaju DocumentID i ReferenceDocumentID;
 • ispravljen je problem (“prazna strana”) kod promene statusa zakonskog zastupnika;
 • ispravljen је problem kod osvežavanja podataka o kontaktu;
 • unapređena је integracija sa “Upravom za trezor” pri preuzimanju podataka o pravnom subjektu;
 • ispravljena је funkcionalnost na konačnom računu pri raspodeli avansa po poreskim kategorijama i stopama, u slučaju kada se unese tačka ili zarez;
 • ispravljen је problem sa unosom dva zareza u polje “Iznos popusta”;
 • ispravljeno је pojavljivanje pogrešnog jezika pri korišćenju “Storno” na srpskom jeziku;
 • ispravljena је greška u slučaju promene role korisnika sa istom emal adresom, kada je jedan korisnik u statusu “Čekanje na odobrenje” role i drugi korisnik u “Aktivnom” statusu.
 • ispravljen је problem kod preuzimanja PDF-a fakture kad postoje ćirilična slova;
 • ispravljen је problem kod slanja obaveštenja mejlom u vezi sa otkazivanjem fakture za slučaj kad se pojave duple fakture;
 • ispravljeno је da korisnik može da šalje fakturu sa nazivom proizvoda do 2.000 karaktera;
 • ispravljeno je eksportovanje XML datoteke sa ispravnim podacima iz XML-a, s obzirom da su nakon eksporta neka polja nedostajala;
 • izmenjeno је da izlazi poruka kada se upiše iznos popusta van opsega od 0 do 99999999999999.99;
 • ispravljeno је da kada se promeni kupac na knjižnom odobrenju i knjižnom zaduženju, da se uklone sve prethnodne unete reference;
 • izmenjena је labela na PDF-u za “Ukupno osnovica umanjena za avanse – stopa 20% (10%)”;
 • uklonjeno је upozorenje da nije odabrano slanje u CRF za budžetske korisnike tip 7;
 • ispravljena је greška – nije se prikazivala ukupna vrednost izabranih faktura u slučaju kada izabrane fakture nisu u istoj valuti;
 • kod brisanja pretrage popravljen je problem promene aktivne stranice;
 • omogućeno је da se pri otvaranju povezanog knjižnog odobrenja/knjižnog zaduženja, dokument otvara u novom tabu;
 • ispravljen је naziv na dugmetu za storniranje na ćiriličnom pismu;
 • ispravljena је poruka greške pri dodavanju pravnog lica za slučaj da je zakonski zastupnik nerezident;
 • ispravljena је pretraga pravnih subjekata za koje je ovlašćen trenutni korisnik;
 • ispravljena је poruka greške kada se na registracionoj stranici ne unese tip pravnog subjekta;
 • pretraga kontakta je unapređena da ignoriše da li je kontakt unet ćirilicom ili latinicom;
 • uklonjena је kolona “Service ID” sa liste kontakta;
 • pri slanju fakture kroz API gde je broj fakture u nedozvoljenom formatu, faktura u statusu “Nacrt” neće biti kreirana;
 • na šifarniku roba i usluga onemogućen je unos jedinične cene sa više od 2 decimalna mesta.
 • omogućeno је brisanje izlaznih faktura u statusu “Nova”;
 • ispravljen је problem kod preuzimanja više faktura sa liste faktura;
 • ispravljen је problem kod otvaranja nekih faktura u statusu “Nova”;
 • kada korisnik unese fakturu sa dužinom napomene od 2.000 karaktera, neće se kreirati faktura u statusu “Nova”;
 • omogućeno је da dužina napomene bude do 2.000 karaktera;
 • uklonjen је status “Obrisana” iz filtera na listi ulaznih faktura;
 • dodata је validaciona poruka za komentar pri storniranju fakture koja nije postojala;
 • ispravljen је problem pri unosu avansa na konačnom računu, da se prikazuje ukupno iskorišćenje avansa po trenutnoj fakturi;
 • ispravljen је PDF prikaz pri unosu kreditnog odobrenja i avansa. Prikazuju se povezani dokumenti bez obzira da li su registrovani na SEF-u ili ne;
 • dodata је mogućnost prihvatanja fakture koja je delimično ili u potpunosti izmirena na CRF-u;
 • ispravljen је problem kod preuzimanja PDF fakture koja u broju fakture ima ćirilična slova;
 • ispravljen је problem kod uklanjanja avansa sa konačnog računa;
 • sprečen је unos obračuna PDV-a sa strane primaoca za fakture koje nemaju obrnutu naplatu PDVa;
 • ispravljena је poruka o grešci prilikom otpremanja XML-a koji sadrži više Tax Subtotal-a;
 • ispravljena је greška da se šalju notifikacije na adresu elektronske pošte kada je dokument automatski odbijen;
 • ispravljen је problem kod prenosa vrednosti polja “Napomena” na stranu primaoca;
 • rešen је problem kod dodavanja novog pravnog subjekta kod koga je on isto zakonski zastupnik.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: