Izmene Zakona o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

Izmene Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

U „Službenom glasniku RS“ broj 50/2018 od 29. juna 2018. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon). Izmene i dopune stupile su na snagu 7. jula. Cilj navedenih izmena bio je da se obezbedi veća sigurnost i bezbednost zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo i otklone nedostaci pojedinih odredbi ranijeg Zakona.

Jedna od najvažnijih izmena je ukidanje obaveze posladavaca da Ministarstvu rada dostavljaju Obaveštenje o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, kao i obaveza Ministarstva da na sajtu objavljuje podatke o poslodavcima koji su uputili zaposlene na rad u inostranstvo.

Ukidanjem navedene obaveze poslodavci koji upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo dužni su da prilikom podnošenja prijave promene osnova osiguranja kod Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar) prijave i državu u koju se zaposleni upućuju. Ukoliko se u toku boravka u inostranstvu zaposleni uputi u drugu državu, potrebno je obavestiti Centralni registar o navednoj promeni.

Cilj navedene izmene je smanjenje administracije koja je predviđena Zakonom, ali i brže i efikasnije poslovanje privrednih subjekata koji upućuju zaposlene u inostranstvo. Takođe, predviđeno je da Centralni registar dostavlja nadležnom ministarstvu mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o upućenim licima po državama i poslodavcima. Na ovaj način uspostavlja se bolja saradnja i veza između državne administracije, ali i kontrola sprovođenja Zakona.

Novina koju su donele izmene Zakona je odredba kojom se se propisuje da zaposleni mora da bude u radnom odnosu kod poslodavca najmanje 3 meseca pre nego što se uputi na rad u inostranstvo. Navedena odredba se ne odnosi na poslodavce koji zaposlene upućuju u skladu sa Međudržavnim sporazumom sa Nemačkom, a na osnovu dobijene saglasnosti od Privredne komore, kao i po dobijanju boravišnih i radnih dozvola od nadležnih nemačkih organa.

Svrha navedene odredbe je sprečavanje zapošljavanja lica u agencijama koje ih odmah upućuju na rad kod inostranog poslodavca, a da prethodno nisu sprovedene adekvatne mere zaštite zaposlenog.

Poslodavci koji upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo u obavezi su da se pridržavaju odredaba Zakona. Svako nepridražavanje sa sobom nosi rizik plaćanja novčane kazne (član 26 i 27 Zakona). Izmenama Zakon izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o prekršajima, pa su pojedine novčane kazne uvećane. Takođe, propisana je i novčana kazna za poslodavce koji u Centralni registar ne prijave, ili unesu netačne podatke o državi upućivanja.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: