Izmene Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize

U “Službenom glasniku RS“, broj 20/2018 objavljene su izmene Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (u daljem tekstu: Pravilnik) koje stupaju na snagu 24. marta 2018. godine.

Najvažnije izmene Pravilnika su sledeće:

  • detaljnije su objašnjene odredbe koje se odnose na umanjenje obračunate akcize na kafu i propisani su način i postupak vršenja srazmernog umanjenja obračunate akcize na kafu;
  • evidencija o proizvodima na koje se plaća akciza, a koju vodi proizvođač akciznih proizvoda, ne mora da sadrži podatke koji se odnose na uverenje o upisu u Registar proizvođača alkoholnih pića i kafe kod Poreske uprave – Centrale – za proizvođače alkoholnih pića i kafe, odnosno uverenje o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan – za proizvođače duvanskih proizvoda;
  • obveznik akcize na cigarete u poreskoj prijavi je potrebno da iskaže iznos koji predstavlja razliku akcize nastalu po osnovu člana 31a Zakona o akcizama za poreski period u kome je nastala obaveza obračuna shodno članu 31a Zakona o akcizama;
  • proizvođač akciznih proizvoda umanjenje obračunate akcize u smislu člana 20. st. 1. i 2. Zakona o akcizama, vrši u poreskom periodu u kojem je nastala obaveza po osnovu obračunavanja akcize na akcizne proizvode na koje se plaća akciza, uključujući i akcizne proizvode, koji su shodno članu 19. Zakona o akcizama, oslobođeni plaćanja akcize, a u čijem procesu proizvodnje je upotrebljen drugi akcizni proizvod kao reprodukcioni materijal;
  • u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje akcize, plaćenom akcizom se smatra iznos akcize iskazan u računu proizvođača, odnosno uvoznika akciznog proizvoda pri nabavci akciznog proizvoda, koji se kao reprodukcioni materijal upotrebljava u proizvodnji drugog akciznog proizvoda na koji se plaća akciza.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: