Izmene po poslovima platnog prometa pravnih lica i preduzetnika

Izmene po poslovima platnog prometa pravnih lica i preduzetnika:

– Prelazak na dnevni obračun provizije u dinarskom platnom prometu,
– Iznos obračunate provizije biće prikazan na izvodu (uz transakciju),
– Ukida se Nalog za naplatu i umesto njega se koristi Nalog za prenos,
– Nalog za uplatu i Nalog za isplatu obavezno se primaju u 2 (dva) primerka, od kojih se prvi
overen vraća klijentu,
– Nalog za prenos za preduzetnike – obavezno se prima u 2 (dva) primerka, od kojih se prvi
overen vraća klijentu,
– Nalog za prenos za pravna lica – može biti i u jednom primerku, koji Banka zadržava za
sebe. Ako se primi u 2 (dva) primerka, prvi se overen vraća klijentu,
– Povećava se limit za kliring sa 250.000 na 300.000 dinara, što praktično znači da će se
svi nalozi do 300.000 realizovati kao klirinški u definisanim ciklusima, a nalozi preko
300.000 se izvršavaju odmah, kao i nalozi označeni kao hitni,
– Uz izvod će se klijentu uručivati i informacija o neizvršenim transakcijama,
– Storniranje neizvršenih naloga na čekanju, Banka će vršiti istekom 5 radnog dana (do
sada 3 radna dana),
– Ovlašćenje za naplatu se ukida kao instrument obezbeđenja, tako da se više ne može
primati na overu i registraciju, kao ni pokretati prinudna naplata po ovlašćenjima izdatim
od 01.10.2015. godine,
– Ovlašćenja koja su izdata i registrovana do 30.09.2015.godine će se redovno procesuirati
kroz prinudnu naplatu – pokretati prinudna naplata,
– Proširuje se Registar računa kod NBS, tako što se obuhvataju i računi nerezidenata,
depozita (dinarskih i deviznih), kao i računi fizičkih lica (tekući i depozitni),
– Na izvršavanje deviznih platnih transakcija i platnih transakcija u dinarima između
rezidenata i nerezidenata (međunarodna platna transakcija) primenjuju se odredbe Zakona
o deviznom poslovanju, što podrazumeva obaveznu dokumentarnu kontrolu naloga,
– Postojeći nalozi deviznog platnog prometa ostaju u upotrebi, neizmenjeni,
– Standardni rokovi za prijem i realizaciju naloga u deviznom platnom prometu, ostaju
nepromenjeni,
– O odbijenim i neizvršenim nalozima koji se realizuju decentralizovano – klijenta
obaveštava Poslovna mreža,
– O odbijenim i neizvršenim nalozima deviznog platnog prometa koji se realizuju
centralizovano – klijente obaveštava Odeljenje za devizni platni promet, ukoliko je
predmet unet u Origami – Faza “Unos I kontrola”, za ostale naloge izveštava Poslovna
mreža,
– Izvod klijenta biće dopunjen informacijom o iznosu svake naknade naplaćene po
konkretnoj transakciji, kao i informacijom o primenjenom kursu, ukoliko je transakcija
praćena zamenom valuta.

Izvor: facebook profil Aleksandar Jovanović, partnership at Agencija za knjigovodstvo i
marketing OMEGA

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: