Izmene i dopune podzakonskih akata iz oblasti elektronskog fakturisanja

U Službenom glasniku RS broj 46/22 od 8. aprila 2022. godine objavljene su izmene i dopune podzakonskih propisa iz oblasti elektronskog fakturisanja:

 • UREDBA o dopuni Urеdbе o uslovima i načinu korišćеnja sistеma za upravljanjе fakturama
 • UREDBA o dopuni Urеdbе o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid еlеktronskih faktura i načinu obеzbеđivanja vеrodostojnosti i intеgritеta sadržinе faktura u papirnom obliku
 • PRAVILNIK o izmеnama i dopunama Pravilnika o еlеmеntima еlеktronskе fakturе, formi i načinu dostavе pratеćе i drugе dokumеntacijе kroz sistеm еlеktronskih faktura, načinu i postupku еlеktronskog еvidеntiranja obračuna porеza na dodatu vrеdnost u sistеmu еlеktronskih faktura i načinu primеnе standarda еlеktronskog fakturisanja
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu i postupku rеgistrovanja za pristup sistеmu еlеktronskih faktura, načinu pristupanja i korišćеnja sistеma еlеktronskih faktura i načinu korišćеnja podataka koji su dostupni u sistеmu еlеktronskih faktura

Svi propisi stupili su na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 9. aprila 2022. godine. Izvesno je da neće biti nikakvog odlaganja početka primene Zakona o elektronskom fakturisanju.

Najznačajnije izmene i dopune su:

 • propisano je da subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora, kao i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura mogu koristiti sistem e-faktura i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine;
 • propisano je koje elektronske fakture procesuira sistem e-faktura;
 • propisano je šta se smatra konačnom fakturom i avansnom fakturom;
 • propisan je način storniranja faktura kada je izdata elektronska faktura koja nije trebalo da bude izdata ili je pogrešno izdata;
 • propisan je način postupanja obveznika u slučaju grešaka u delu evidentiranja obračuna PDV-a – obračun PDV-a pogrešno evidentiran ili je obračun PDV-a evidentiran, a nije trebalo da bude evidentiran.

S obzirom na to da se od trenutka registracije na produkcionu verziju sistema e–faktura primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju, izvršene su dopune podzakonskih propisa kojim je uređeno da mogu da se primenjuju i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine.

Sistem elektronskih faktura procesuira elektronsku fakturu, koja je:

 • konačna faktura,
 • avansna faktura,
 • dokument o povećanju naknade ili
 • dokument o smanjenju naknade.

Konačnom fakturom smatra se faktura koja se izdaje po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga.

Avansnom fakturom smatra se faktura koja se izdaje po osnovu primljenog avansa za budući promet dobara i usluga.

Izdavalac u sistemu elektronskih faktura stornira elektronsku fakturu koja nije trebalo da bude izdata ili je pogrešno izdata.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: