Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

U slučaju upućivanja zaposlenih na rad u inostranstvo, ukoliko je iznos isplaćene zarade veći od iznosa bruto prihoda koji je iskazan na rednom broju 3.2 obrasca Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (PPP-PO), isplatilac prihoda/poslodavac ima obavezu da iskaže iznos te razlike.


Odredbama člana 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji(“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016), propisano je da je poreski platac koji je Poreskoj upravi podneo poresku prijavu za porez po odbitku (pojedinačna poreska prijava), dužan da licu za koje je platio porez po odbitku izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Sadržina potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku propisana je Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – ispr., 14/2016 – dalje: Pravilnik), a obrazac ove potvrde (PPP-PO) sastavni je deo navedenog pravilnika.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama), koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 21/2017 od 10.03.2017. godine. Cilj Pravilnika o izmenama i dopunama je upravo da se izmeni i dopuni sadržina potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku. Naime, u 3. delu ove potvrde, u koji se unose podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku, dodaje se još jedno polje koje nosi redni broj 5.1 – Napomena. U opisu ovog polja, naznačeno je da se isto popunjava ukoliko je iznos zarade iz čl. 13. do 14b Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon i 112/15), koju je isplatilac prihoda/poslodavac isplatio fizičkom licu – rezidentu Republike koji je upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike viši od iznosa iskazanog na rednom broju 3.2 Bruto prihod i da se u tom polju iskazuje iznos te razlike.

Radi davanja pojašnjenja navedene izmene i dopune Pravilnika, potrebno je ukazati da u situaciji kada poslodavac upućuje zaposlene na privremeni rad u inostranstvo u skladu sa odredbama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2015), dužan je da pre upućivanja na privremeni rad u inostranstvo sa zaposlenim zaključi aneks ugovora o radu koji obavezno sadrži, između ostalog, iznos osnovne zarade, odnosno plate (dalje: zarada) i valutu u kojoj će zarada biti isplaćivana kao i elemente za utvrđivanje zarade, druga novčana i nenovčana davanja koja su povezana sa boravkom u inostranstvu (član 11. stav 1. tač. 3) i 4) navedenog zakona). Pri tom, poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi zaradu u skladu sa propisima Republike Srbije, koja ne može biti manja od garantovane minimalne zarade po propisima zemlje u koju je zaposleni upućen na privremeni rad (članom 17. istog zakona).

Međutim, kada je reč o oporezivanju zarade za upućene radnike treba imati u vidu odredbu člana 15b Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn.) kojom je propisano da za fizička lica – rezidente Republike koji su upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike, osnovicu poreza na zarade čini iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima. U cilju utvrđivanja poreske osnovice vrši se i umanjenje zarade utvrđene na opisani način, za pripadajući mesečni neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade.

Kada je reč o osnovici doprinosa za upućene radnike (pod uslovom da nisu obavezno osigurani po propisima države u koju su upućeni ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno) kao i za poslodavce, ista je uređena članom 14. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 7/2017 – usklađeni din. izn.) i to kao iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima, s tim da ista ne može

U pojedinačnoj poreskoj prijavi o obračunatim porezima i doprinosima, a koja se podnosi na Obrascu PPP-PD u skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – ispr., 14/2016 i 21/2017), pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod unosi se iznos bruto prihoda utvrđenog u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana i zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje, a ne iznos zarade koju poslodavac isplaćuje zaposlenom koji je upućen na rad u inostranstvo u skladu sa aneksom ugovora o radu.

Kako se u 3. delu potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (PPP-PO) unose podaci o oporezivim prihodima, odnosno o prihodima koje su prilikom isplate prihoda unete u obrazac PPP-PD, zbirno za celu godinu i za istu šifru vrste prihoda, to znači da se podatak iskazan u polju 3.2 Bruto prihod ove potvrde, može razlikovati od iznosa zarade koju je poslodavac zaposlenom koji je upućen na rad u inostranstvo i isplatio.

U situaciji kada je iznos zarada koju je poslodavac zaposlenom koji je upućen na rad u inostranstvo isplatio u skladu sa aneksom ugovora o radu, veći od iznosa zarade koju bi zaposleni, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima, poslodavac, odnosno isplatilac prihoda je dužan da iznos ove razlike iskaže u polju 5.1 (Napomena) potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku (PPP-PO).

Pravilnik o izmenama i dopunama stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 11.03.2017. godine, međutim, imajući u vidu da su poslodavci, odnosno isplatioci prihoda potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2016. godinu bili dužni da dostave zaposlenima, odnosno primaocima prihoda do 31.1.2017. godine, obavezu iskazivanja podataka u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama, poslodavci, odnosno isplatioci prihoda će imati prilikom izdavanja potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2017. godinu. Takođe, potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2017. godinu poslodavci, odnosno isplatioci prihoda će izdavati na novom Obrascu PPP-PO koji je sastavni deo Pravilnika o izmenama i dopunama.

Autor: Marija Torlak

Izvor: paragraf.rs | mart 2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: