Izjava o neaktivnosti

Pravno lice koje nije imalo poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, dužno je da do kraja februara naredne godine dostavi Agenciji za privredne registre izjavu o neaktivnosti koja se odnosi na izveštajnu godinu.

Izjava o neaktivnosti koja je potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku Agenciji primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva, na način koji je opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje izjave o neaktivnosti.

Uz izjavu o neaktivnosti se ne dostavlja dodatna dokumentacija iz člana 34. Zakona o računovodstvu.

Izjava o neaktivnosti mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Agencija je obveznicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje dokumentacije pre njenog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Dostavljanjem ove izjave smatra se da je pravno lice ispunilo obavezu dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za izveštajnu godinu.

Za javno objavljivanje izjave potrebno je platiti naknadu u iznosu od 300,00 dinara za objavu u roku. U slučaju da se izjava podnosi sa kašnjenjem plaća se redovna naknada uvećana po osnovu neblagovremenog dostavljanja (ukupno 3.300,00 dinara). Po isteku Zakonom propisanog roka, obveznici mogu Agenciji dostaviti izjavu o neaktivnosti za izveštajnu godinu, najkasnije do kraja naredne godine.

Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazane na linku “Status naplate/Instrukcija za plaćanje”.

Pravno lice za koje je zakonski zastupnik dostavio izjavu o neaktivnosti za izveštajnu godinu, razvrstava se kao mikro pravno lice i ta veličina se primenjuje za narednu godinu.

Ispravna izjava o neaktivnosti upisuje se u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljuje na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

U slučaju da obveznik dostavi neispravnu izjavu o neaktivnosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra, a informacija o tome se dostavlja obvezniku na elektronsku adresu upisanu u korisničkom profilu lica koje je otvorilo nalog u Posebnom informacionom sistemu Agencije, kao i na elektronsku adresu zakonskog zastupnika navedenu u zahtevu izjave o neaktivnosti. Po obaveštenju o utvrđenim nedostacima obveznik mora da postupi u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na internet stranici Agencije. Ako obveznik ne otkloni nedostatke, izjava o neaktivnosti neće biti upisana u Registar.

Ukoliko se izjava o neaktivnosti javno objavi kao neispravna ili se pravno lice nađe na Spisku obveznika koji nisu uplatili naknadu za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja naredne godine dostavi potpuno novu izjavu o neaktivnosti.

Obveznici ne mogu dostavljati zamenu izjave o neaktivnosti.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: