Izdavanje fiskalnih računa licima koja ostvaruju pravo na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (“Sl. glasnik RS” br.75/23) uveden je nov član 39g kojim je, pod definisanim uslovima, propisano pravo na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe. Zahtev za ostvarivanje prava na refakciju po navedenom osnovu podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

S tim u vezi, uvedene se posebne identifikacione oznake koje izdavalac fiskalnog računa, počev od 01. januara 2024. godine, s obzirom na to da se na nabavke koje se izvrše počev od ovog datuma može ostvariti pravo na refakciju akcize na motorno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe, unosi u polje namenjeno za identifikaciju kupca na sledeći način:

  • 14:PIB – Pravno lice ili preduzetnik koji je identifikovan Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i ima poljoprivredno gazdinstvo – ova oznaka se unosi za pravna lica, odnosno preduzetnike koji imaju dodeljen devetocifreni PIB;
  • 15:JMBG – Domaće fizičko lice –preduzetnik poljoprivrednik odnosno preduzetnik drugo lice u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje je identifikovano JMBG-om i ima poljoprivredno gazdinstvo – ova fizička lica vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana i obveznici su poreza na prihode od samostalne delatnosti;
  • 16:BPG – Fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji nije obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti i koje je identifikovano jedinstvenim brojem poljoprivrednog gazdinstva (BPG) – ova lica nisu u obvezi da vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i nisu obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Obveznici fiskalizacije koji nisu u mogućnosti da do navedenog datuma obezbede tehničke uslove da na opisani način izdaju fiskalne račune mogu u periodu počev od 1. januara 2024. godine pa do zaključno sa 31. januarom 2024. godine u fiskalnim računima umesto opisanih oznaka unositi sledeće oznake:

  • 10:PIB – Za pravno lice ili preduzetnika koji je identifikovan Poreskim identifikacionim brojem (PIB) i ima poljoprivredno gazdinstvo – ova oznaka se unosi za pravna lica, odnosno preduzetnike koji imaju dodeljen devetocifreni PIB, a za koje je izmenama tehničkog uputstva predviđena identifikaciona oznaka 14:PIB.
  • 11:JMBG – Za sva lica koja imaju poljoprivredno gazdinstvo, a nije im dodeljen devetocifreni PIB (obuhvata sva lica za koja je izmenama Tehnikog uputstva predviđena identifikaciona oznaka 15:JMBG i 16:BPG).

U skladu sa napred navedenim Poreska uprava je dana 18.12.2023. godine objavila i ažurirala tekst Tehničkog uputstva za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a na portalu Poreske uprave.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: