Isplata ličnih primanja do 31. decembra

Približava se kraj godine i uveliko traju pripremne radnje za sastavljanje završnih računa.

Ovim skrećemo posebnu pažnju na rashode po osnovu primanja zaposlenih i lične zarade preduzetnika zbog njihovog posebnog poreskog tretmana. Naime, pojedina lična primanja se priznaju kao rashod u periodu u kojem su isplaćena.

U pitanju su:

 • naknada troškova prevoza zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada;
 • dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu;
 • naknade troškova smeštaja na službenom putu;
 • naknade prevoza na službenom putu;
 • naknada za korišćenje sopstvenog vozila na službenom putu;
 • solidarna pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog;
 • solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice;
 • poklon deci zaposlenih starosti do 15 godina života za Božić i Novu godinu;
 • premija za dobrovoljno dodatno zdravstveno osiguranje;
 • jubilarna nagrada;
 • naknade troškova za upotrebu sredstava za rad zaposlenog i drugih troškova rada po osnovu radnog odnosa za obavljanje poslova van prostorija poslodavca;
 • solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta;
 • otpremnine i novčane naknade zaposlenom po osnovu odlaska u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugom osnovu;
 • lična zarada preduzetnika.

Ovo je propisano članovima 9 i 9a Zakona o porezu na dobit pravnih lica i članom 37a Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukoliko imate neisplaćena primanja koja su gore navedena i želite da ista budu priznata kao rashod 2020. godine, potrebno je da ih isplatite najkasnije do 31. decembra.

U suprotnom, poreska osnovica u 2020. godini će biti uvećana za iznos neisplaćenih ličnih primanja. U narednom periodu, u kojem se izvrši isplata, poreska osnovica će biti umanjena. U konačnici, poreska obaveza ostaje ista, ali radi poreske optimizacije za 2020. godinu preporučujemo da izvršite isplatu do kraja iste.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: