Isplata bonusa zaposlenima

Bonus je element zarade koji se isplaćuje po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca. Bonus može i ne mora da bude definisan u ugovoru o radu. Pravni akt koji najčešće prati isplatu bonusa je Odluka o isplati bonusa koja se sastavlja u slobodnoj formi i može da obuhvata jednog ili više zaposlenih.

Iznosi bonusa ne moraju da budu jednaki za sve zaposlene jer su rezultat doprinosa poslovnom uspehu poslodavca koji se međusobno razlikuju. Odredbe Zakona o radu ne sadrže nikakvo ograničenje u pogledu visine bonusa. Visina bonusa i uslovi i način isplate definišu se opštim aktom poslodavca.

Bonus se oporezuje prema opštim pravilima za plaćanje poreza i doprinosa na zarade. Prema tome, čak oko 65 jedinica poreza i doprinosa mora da se plati na 100 jedinica neto iznosa isplaćenog zaposlenom. Kalkulacija se menja ukoliko je neto iznos za određeni mesec (npr. decembar) takav da prelazi maksimalnu osnovicu za plaćanje socijalnih doprinosa. Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa do kraja 2021. godine iznosi 405.750 dinara. Značajne uštede mogu da se ostvare prilkom isplate bonusa koji su veći od najviše mesečne osnovice doprinosa. To je otprilike na mesečnu neto zaradu koja prelazi iznos od oko 280.000 dinara, što znači da je zarada preko tog iznosa oporezovana sa svega 10% poreza.

Nema smetnje da se bonus isplati osnivačima DOO koji su u radnom odnosu. Ovu mogućnost koriste mnogi osnivači, jer je značajno povoljnije u odnosu na isplatu dividende s obzirom na to da isplata bonusa umanjuje oporezivu dobit (čak i pored godišnjeg poreza na dohodak građana).

Bonus ulazi u prosečnu zaradu za potrebe isplate naknade zarade za vreme godišnjeg odmora, odsustva sa rada na dan praznika koji je neradni dan, plaćenog odsustva, bolovanja na teret poslodavca, za potrebe isplate otpremnine zbog tehnološkog viška itd.

Bonus ulazi u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana.

Rashodi koje obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama na ime bonusa, uključujući i pripadajući porez i doprinose, priznaju se kao takvi u poreskom bilansu obveznika u periodu kada su obračunati. Na primer, bonus koji je ukalkulisan kao rashod u Bilansu uspeha za 2020. godinu, a isplaćen u toku 2021. godine, priznaje se kao rashod u poreskom bilansu 2020. godine.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: