Iskazivanje podataka u obrascu PPP-PO po osnovu zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica

Iskazivanje podataka u potvrdi o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. na obrascu PPP-PO po osnovu isplate zarade kvalifikovanim novozaposlenim licima

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-90/2020-04 od 22.4.2021. godine)
left-quote

Razmotrili smo vaš zahtev za mišljenje koji se odnosi na iskazivanje podataka u potvrdi o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za kvalifikovano novozaposleno lice.

S tim u vezi, dajemo odgovor:

Prema odredbi člana 21ž stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon) poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se u skladu sa odredbama ovog člana može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim (u daljem tekstu: kvalifikovano novozaposleno lice), oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Saglasno stavu 9. člana 21ž Zakona, poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade iz stava 1. ovog člana, na sledeći način:

  1. 70% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;
  2. 65% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;
  3. 60% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Prema odredbi člana 45đ stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima) poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se u skladu sa odredbama ovog člana može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim (u daljem tekstu: kvalifikovano novozaposleno lice), oslobađa se obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Saglasno stavu 9. tog člana Zakona o doprinosima, poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iz stava 1. ovog člana, na sledeći način:

  1. 100% doprinosa – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;
  2. 95% doprinosa – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;
  3. 85% doprinosa – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za kvalifikovano novozaposleno lice, za koje se ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa saglasno stavu 9. ovog člana, plaćaju se iz budžeta Republike (član 45đ stav 10. Zakona o doprinosima).

Odredbom člana 106. stav 1. Zakona propisano je da je isplatilac prihoda iz člana 101. Zakona, dužan da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o: bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama, plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i plaćenom porezu.

Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Službeni glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18 i 96/19) propisuje se sadržina potvrde o plaćenom porezu po odbitku koja se izdaje na Obrascu PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20___ godinu (član 1. tačka 3) tog pravilnika).

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, ostvaruje poslodavac. Oslobođenje se ostvaruje tako što se poslodavac oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, kao i doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, u procentu za koji ostvaruje oslobođenje od plaćanja. Naime, poslodavac iz bruto zarade zaposlenog obustavlja obračunati iznos poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i za taj iznos umanjuje se bruto zarada zaposlenog, s tim da tako obračunati i obustavljeni iznos poreza i doprinosa (iz zarade) ne uplaćuje u celosti na propisani uplatni račun javnih prihoda, već deo (u procentu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja) zadržava za sebe kao olakšicu koju ostvaruje saglasno članu 21ž Zakona i članu 45đ Zakona o doprinosima. Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, za koje poslodavac ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja, za kvalifikovano novozaposleno lice plaćaju se iz budžeta Republike.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da se u Obrascu PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2020. godinu, u delu 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku, u kolonama pod red. br. 3.5, 3.6. i 3.7. iskazuju podaci o porezu i doprinosima po osnovu zarade, koji podaci u sebi sadrže i iznos poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za koje je poslodavac (isplatilac prihoda) ostvario pravo na oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica saglasno članu 21ž Zakona i članu 45đ Zakona o doprinosima.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: