Gubitak prava na korišćenje direktnih davanja

Vlada Republike Srbije je poslednjim donetim paketom pomoći omogućila privrednim subjektima korišćenje direktnih davanja u iznosu od tri puta po pola minimalca po zaposlenom.

Doneta je Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom su uređeni način i uslovi pod kojima se može ostvariti pravo na direktna davanja.

Veliki broj subjekata se prijavio za korišćenje ovih mera. Jednom ostvareno pravo na korišćenje direktnih davanja ne znači da privredni subjekt ne može to pravo u narednom periodu i da izgubi. Zato podsećamo na okolnosti pod kojima se to može desiti.

Smanjenje broja zaposlenih

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od 13. februara 2021. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 13. februara 2021. godine za period koji se završava u periodu od 13. februara 2021. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Isplata dividende

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od 13. februara 2021. godine pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.

Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom proverava Poreska uprava svakog poslednjeg dana u mesecu počev od meseca marta 2021. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine. Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom se može kontrolisati i nakon 30. septembra 2021. godine u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisnim zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja propisana Programom dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.

Povraćaj dirеktnih davanja vrši sе na račun za isplatu dirеktnih davanja otvorеn za tu namеnu kod Ministarstva finansija – Upravе za trеzor.

Ukoliko privrеdni subjеkt koji jе izgubio pravo na dirеktna davanja nе izvrši povraćaj srеdstava na način navеdеn u prеthodnom stavu, povraćaj srеdstava ćе sе izvršiti na osnovu rеšеnja Porеskе upravе, shodnom primеnom propisa kojima sе urеđuju porеski postupak i porеska administracija.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: