Godišnji porez za strance nerezidente za prihod ostvaren u R. Srbiji

Strano fizičko lice – nerezident Republike Srbije (u konkretnom slučaju, rezident Velike Britanije) koji u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez radom na teritoriji Republike Srbije ostvari dohodak koji je veći od neoporezivog iznosa za tu godinu, obveznik je godišnjeg poreza na dohodak građana

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-632/2017-04 od 26.8.2020. godine)
left-quote

Prema navodima u zahtevu, fizičko lice (kako navodite, državljanin i rezident Velike Britanije) je zaključilo ugovor o radu sa domaćim pravnim licem i bilo je upisano u registar kod APR kao direktor/zakonski zastupnik tog domaćeg privrednog društva. Po navedenom osnovu bilo je osigurano u Srbiji na obavezno socijalno osiguranje kao osiguranik zaposleni. Dalje se navodi da je tokom 2016. godine to fizičko lice u Republici Srbiji provelo manje od 183 dana i da su centar njegovih životnih i poslovnih interesa, kao i stalno mesto stanovanja bili u Velikoj Britaniji. S obzirom da je po osnovu zarada ostvarenih u Republici Srbiji u 2016. godini to lice ostvarilo dohodak veći od neoporezivog iznosa za godišnji porez, platilo je godišnji porez na dohodak građana. U maju 2017. godine tom licu je prestao radni odnos sa navedenim privrednim društvom čime je ujedno okončan i njegov boravak u Republici Srbiji.

Saglasno odredbi člana 6. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 112/2015 – dalje: Zakon), koji je bio u primeni, pored ostalog, i u 2016. godini za koju je utvrđena obaveza po osnovu godišnjeg poreza, poreski obveznik je fizičko lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da plati porez.

Odredbom člana 7. stav 1. Zakona propisano je da je obveznik poreza na dohodak građana rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi.

Obveznik poreza na dohodak građana je i fizičko lice koje nije rezident, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, saglasno članu 8. Zakona.

Odredbom člana 87. stav 1. Zakona propisano je da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

  1. rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
  2. nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Saglasno navedenom, strano fizičko lice – nerezident Republike Srbije (u konkretnom slučaju, rezident Velike Britanije) koji u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez radom na teritoriji Republike Srbije ostvari dohodak koji je veći od neoporezivog iznosa za tu godinu, obveznik je godišnjeg poreza na dohodak građana saglasno Zakonu.

Navedeno je, takođe, u skladu sa (odgovarajućim) odredbama Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (“Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 7/82 – dalje: Sporazum) koji se primenjuje od 1. januara 1983. godine.

Sporazum se primenjuje i u bilateralnim ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske (dalje: Velika Britanija).

Naime, shodno teoriji i praksi međunarodnog poreskog prava u vezi sa tumačenjem i primenom ugovora/sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kada je jednoj državi ugovornici (u konkretnom slučaju, Republici Srbiji) na osnovu odgovarajućih odredaba Sporazuma, dato (neisključivo) pravo oporezivanja prihoda (u konkretnom slučaju, zarada iz radnog odnosa – što je činjenica koju ne osporavate) pri čemu, Sporazumom, to pravo ničim nije ograničeno (u smislu njegovog upućivanja samo na cedularno, ali ne i oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana) onda država ugovornica (u konkretnom slučaju, Republika Srbija) to pravo koristi (u svemu) u skladu sa odredbama domaćeg poreskog zakonodavstva (u konkretnom slučaju, napred navedenim odredbama Zakona) koje (kako, ispravno, navodite u vašem zahtevu) shodno članu 87. stav 1. Zakona (pored ostalog) propisuju, da je nerezident (rezident Velike Britanije) obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana (u konkretnom slučaju, po osnovu zarade koju je ostvario radom na teritoriji Republike Srbije).

Da li će odnosno fizičko lice, rezident Velike Britanije i u Velikoj Britaniji imati bilo kakvu dodatnu poresku obavezu po osnovu zarade ostvarene u Republici Srbiji, u potpunosti zavisi od odredaba domaćeg poreskog zakonodavstva Velike Britanije.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: