Godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada - rok 31. mart

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju poseban otpad.

Navedena lica dužna su da Agenciji za zaštitu životne sredine dostave navedeni izveštaj najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Obveznici plaćanja naknade izveštaj dostavljaju na Obrascu 2. koji je sastavni deo Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada…

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine na sledeći način:

 • jedan elektronski popunjen komplet obrazaca na e-mail adresu Agencije ili na kompakt disku , bez potpisa i overe;
 • odštampan elektronski popunjeni komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na poštansku adresu Agencije.

Obveznik naknade dužan je da vodi dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada i na osnovu tih podataka izrađuje godišnji izveštaj o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada stavljenih na tržište Republike Srbije.

Obveznik naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada je:

 • proizvođač tih proizvoda;
 • uvoznik istih proizvoda koji te proizvode stavlja na tržište u Republici Srbiji ili ih koristi kao krajnji potrošač;
 • nosilac dozvole za lek.

Proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada su:

 • gume za motorna vozila (automobile, autobusa, kamiona, motocikala i dr.), poljoprivredne i građevinske mašine, prikolice, letilice, vučene mašine, druge mašine i ostali slični proizvodi, stavljeni na tržište kao poseban proizvod i gume koje su sastavni deo vozila;
 • baterije i akumulatori;
 • mineralna i sintetička ulja, osim baznih mineralnih i sintetičkih ulja koja se koriste kao sirovina u proizvodnji novog proizvoda i maziva i ulja koja se ne mogu sakupiti radi tretmana;
 • električni i elektronski proizvodi čiji rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos i merenje struje i elektromagnetnih polja, za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1.000 V za naizmeničnu struju i 1500 V za jednosmernu struju;
 • vozilo kategorije M1 ili N1, motorno vozilo sa tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 – teški tricikl), u skladu sa propisima koji uređuju bezbednost saobraćaja na putevima;
 • lekovi koji posle isteklog roka ostaju u posedu i sakupljaju se od građana.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: