Fiskalni računi za pravna lica

EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE U SLUČAJU
PRODAJE DOBARA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I MOGUĆNOST
PROMETA JEDNOG ARTIKLA PO RAZLIČITIM CENAMA

Zakon o fiskalnim kasama

Član 3

Za promet jednog artikla po različitim cenama privredni subjekt može da utvrdi različite uslove plaćanja u odnosu na pojedine kategorije kupaca pri čemu promet koji je ostvario sa pravnim licima i preduzetnicima (osim maloprodaje) nije dužan da evidentira preko fiskalne kase

“U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, i bezgotovinsko plaćanje).

Saglasno odredbi člana 4. tačka 20. Zakona, fiskalna kasa mora da onemogući brisanje ili zamenu podataka o već programiranim dobrima ili uslugama u bazi podataka fiskalne kase, osim cene jedinice mere, od momenta formiranja prvog fiskalnog isečka u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period. Nova dobra ili usluge se mogu dodavati u bazu podataka fiskalne kase u toku celog dana.

Saglasno odredbi člana 12. st. 1, 5, 6. i 7. Zakona, fiskalni isečak je fiskalni dokument u kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga plaća gotovinom, čekom ili karticom. Ako kupac dobara na malo, odnosno korisnik usluge, plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog isečka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi. Obveznik je dužan da u objektu, odnosno mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge drži kopije izdatih faktura iz stava 5. ovog člana. Evidentirani promet preko fiskalne kase za koji se plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da iskazuje u knjizi dnevnog izveštaja.

Prema tome, u skladu sa navedenim članom Zakona, obaveza evidentiranja svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase odnosi se na svaki pojedinačni promet dobara na malo, bez obzira ko je kupac (fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik) i na svaku pojedinačnu uslugu izvršenu (pruženu) samo fizičkom licu bez obzira da li naknadu za pruženu uslugu snosi pravno lice, odnosno preduzetnik. To znači da se promet ostvaren prodajom dobara drugim privrednim subjektima evidentira preko fiskalne kase samo u slučaju kada privredni subjekt vrši promet dobara iz maloprodajnog objekta.

S obzirom da se prodaja dobara fizičkim licima tretira kao maloprodaja i kao takva nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara fizičkim licima bez obzira na delatnost koju obavlja, dužan je da evidentira preko fiskalne kase, nezavisno da li je plaćanje izvršeno gotovinski ili bezgotovinski (virmanskom uplatom) na račun privrednog subjekta koji vrši promet dobara.

Promet koji privredni subjekt ostvari prodajom dobara i pružanjem usluga pravnim licima i preduzetnicima u okviru delatnosti koju obavlja (osim maloprodaje) nije dužan da evidentira preko fiskalne kase.

Kada je u pitanju evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju prodaje jednog artikla po različitim cenama u zavisnosti od kategorije kupca privredni subjekt može utvrditi različite uslove plaćanja na osnovu kojih se jedan artikal prodaje po različitim cenama u odnosu na pojedine kategorije kupaca po odluci preduzeća. Na taj način, moguće je jednu vrstu robe definisati u bazi podataka fiskalne kase sa više šifri artikala u skladu sa cenama, pa se pod prvim nazivom može definisati maloprodajna cena po kalkulaciji, a za isto dobro privredni subjekt može definisati artikal sa drugom dodatnom slovnom oznakom i cenom iz odluke o odobravanju druge maloprodajne cene za određenu kategoriju kupaca.

Pri tome, potrebno je naglasiti da fiskalne kase mogu da prime u bazu podataka operativne memorije od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada artikala, tako da multipliciranje osnovne baze podataka o artiklima na prikazani način ne predstavlja problem.

Cena jedinice mere se takođe može menjati u toku celog dana, s tim što je kod ovakvog načina rada potrebno obezbediti i evidenciju prometa sa promenjenim cenama – nivelaciju cena (artikla sa i bez popusta, za povlašćene kupce, i dr.), s obzirom na to da je trgovačka knjiga zadužena po prodajnim cenama bez popusta. Dakle, trenutno odobravanje popusta nije dozvoljeno (na licu mesta), s obzirom na neophodnost prethodne ispravke (nivelacije cene) odgovarajućeg artikla u kalkulaciji kojom je maloprodajni objekt zadužen.”

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00196/2011-04 od 30.5.2011. godine)

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: