Fakture za ino usluge i PDV osnovica

Članom 43. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost propisano je da se porez po odbitku uračunava u osnovicu za promet dobara ili usluga, nezavisno od toga da li je na dan nastanka poreske obaveze za promet dobara ili usluga nastala i obaveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez po odbitku.

Na primer, primljena je faktura za uslugu iz inostranstva po osnovu koje postoji obaveza obračuna poreza po odbitku i internog obračuna PDV. Usluga je izvršena u tekućem mesecu, a platiće se u narednom. Interni obračun PDV se vrši u periodu kada je nastao promet i u osnovicu treba ukalkulisati i porez po odbitku, bez obzira što će on biti obračunat i plaćen u narednom mesecu kada bude plaćena i sama usluga.

U slučaju da obveznik nije primio fakturu za izvršenu uslugu iz inostranstva i nije mu poznat tačan iznos fakture, obavezan je da proceni iznos fakture, ukalkuliše porez po odbitku i na tako dobijenu osnovicu interno obračuna PDV.

Na koji način se vrši korekcija nakon što stigne faktura sa tačnim iznosom?

Članom 46. Pravilnika je propisano sledeće:

“Ako za promet dobara ili usluga, za koji je primalac dobara ili usluga poreski dužnik, nije poznat iznos osnovice na dan nastanka poreske obaveze, u skladu sa Zakonom, poreski dužnik utvrđuje osnovicu procenom (npr. na osnovu podataka o istim ili sličnim prometima dobara ili uslugama izvršenih u prethodnom periodu, na osnovu elemenata iz ugovora i dr.).

Ako se utvrđena osnovica iz stava 1. ovog člana razlikuje od osnovice na dan nastanka poreske obaveze, smatra se da je došlo do izmene osnovice u smislu člana 21. Zakona.”

Prema tome, razlika između ukalkulisanog i fakturisanog iznosa smatra se izmenom osnovice. Razlika u osnovici i obračunatom PDV se evidentira kroz polje 3a.4 i 3a.5 odnosno 8g.3 i 8g.4 u POPDV obrascu, u zavisnosti od toga da je ukalkulisani iznos veći ili manji od fakturisanog. Ukoliko je postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza isti se koriguje kroz polje 8e.2.

Možemo zaključiti da bez obzira što obveznik nije na vreme dobio fakturu, na osnovu samog saznanja da je usluga iz inostranstva izvršena i procenjenog iznosa koji će biti fakturisan obveznik je dužan da obračuna PDV u periodu kada je usluga izvršena i da ga koriguje u periodu kada je primio fakturu, bez obaveze da radi izmenjenu prijavu za period kada je promet nastao.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: