Evidentiranje stvarnih vlasnika je trajna obaveza registrovanih subjekata

Više od 140.000 registrovanih subjekata je do sada elektronski evidentiralo svoje podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Trenutno je više od 85 odsto registrovanih subjekata, na koje se primenjuje Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, ispunilo svoju zakonsku obavezu.

U najvećem procentu su ovu obavezu ispunile zadužbine (94%), akcionarska društva (93%), društva sa ograničenom odgovornošću (88,50%) i ustanove (83,50%).

Podatke o stvarnim vlasnicima su u najmanjem procentu do sada evidentirala predstavništva stranih pravnih lica (30%), predstavništva stranih zadužbina (50%), predstavništva stranih udruženja (54%) i otvorena akcionarska društva (58%).

Podsećamo da podatke o stvarnim vlasnicima treba da evidentiraju tek osnovani i oni registrovani subjekti koji promene vlasničku strukturu, članove organa, ili registruju neku drugu promenu na osnovu koje steknu svojstvo stvarnog vlasnika.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika se vodi u elektronskom obliku, a obveznici joj pristupaju preko internet stranice Agencije.

Istovremeno sa evidentiranjem, Agencija na svojoj internet strani (portalu) objavlјuje podatke u okviru Centralne evidencije stvarnih vlasnika, dok su registrovani subjekti dužni da čuvaju odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih su odredili stvarne vlasnike u periodu od deset godina od dana evidentiranja podataka u Centralnoj evidenciji, kako bi ih učinili dostupnim, odnosno kako bi ih mogli dostaviti nadležnim državnim organima i Narodnoj banci Srbije, na zahtev.

Agencija je dužna da omogući elektronsku razmenu podataka sa državnim organima i Narodnom bankom Srbije, radi sprovođenja nadzora i kontrole evidentiranja stvarnih vlasnika.

Krajem 2019. godine izvršene su poslednje izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz 2017. godine, u koji su implementirani međunarodni standardi utvrđeni Direktivom (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Saveta od 30.5.2018. godine (tzv. Peta Direktiva), radi unapređenja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: