Elementi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu

Prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: Zakon), godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

  • rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;
  • nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

U nastavku ukazujemo na osnovne elemente za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu (neoporezivi iznos, lični odbici poreskog obveznika i iznos oporezivog dohotka na koji se primenjuju propisane poreske stope), dok ćemo detaljna objašnjenja dati u nekom od narednih brojeva časopisa.

Prema Obaveštenju Republičkog zavoda za statistiku od 25. februara 2022. godine, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2021. godini iznosi 1.089.408 dinara.

Neoporezivi iznos dohotka za 2021. godinu iznosi 3.268.224 dinara i odgovara visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2021. godini (1.089.408 x 3).

Za obveznike koji imaju manje od navršenih 40 godina života iznos dodatnog umanjenja dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana, u skladu sa članom 87. stav 4. Zakona, jednak je neoporezivom iznosu godišnjeg poreza na dohodak građana. Dakle, dodatno umanjenje, takođe, iznosi 3.268.224 dinara.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, saglasno članu 88. Zakona, ima pravo na lične odbitke, koji iznose:

  • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 435.763 dinara (1.089.408 x 40%);
  • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 163.411 dinara (1.089.408 x 15%).

S obzirom na to da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope bitan element je iznos oporezivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji:

  • nije viši od 6.536.448 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10%;
  • jeste viši od 6.536.448 dinara – primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 6.536.448 dinara, a poreska stopa od 15% na iznos preko 6.536.448 dinara.

Podsećamo da se poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu podnosi najkasnije do 16. maja 2022. godine, na Obrascu PPDG-2R. Ova prijava može da se podnese u elektronskom obliku (preko elektronskih servisa Poreske uprave) ili u pisanom obliku (neposredno ili putem pošte).

Imajući u vidu da se umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za obveznike koji imaju manje od navršenih 40 godina života primenjuje počev od utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu, očekuje se izmena Obrasca PPDG-2R koja će to i definisati.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: