Elektronsko podnošenje obrasca PPDG-2R

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici objavila sledeću vest:

Od 1. aprila 2015. godine isključivo elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu

Prema članu 38. stav 7. tačka 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.glasnik RS“ br. 80/02, … 105/14), poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu, počev od 1. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. To praktično znači da poreski obveznici mogu nadležnom poreskom organu podneti poresku prijavu u papirnom obliku do 31. marta 2015. godine, a od 1. aprila 2015. godine preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.

Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom (eng. Smart Card) izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji: PKS (Privredna komora Srbije), MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova), PTT (Pošta Srbije), Halcom.

Shodno Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, broj 28/2015 od 20.03.2015. godine), poreska prijava u papirnom obliku podnosi se na Obrascu PPDG-2R, koji je propisan Pravilnikom, do 31. marta 2015. godine.
Poreska prijava dopunjena je rednim brojem 3.13.1 – Iznos umanjenja neto prihoda, gde se unosi iznos za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda obveznika, shodno Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Sl. glasnik RS”, broj 108/13).

Takođe, izvršena je izmena pod rednim brojem 3.3.2. – Porez – gde se, umesto poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, unosi samo iznos poreza na prihode od samostalnih delatnosti, koji je plaćen u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, za preduzetnike koji porez plaćaju na oporezivu dobit iz člana 33. Zakona iskazanu na rednom broju 3.3.1. Poreske prijave.

U cilju ostvarivanja prava na umanjenje dohotka za oporezivanje po osnovu umanjenja neto prihoda, poreski obveznici su dužni da uz poresku prijavu dostave i dokaz o iznosu za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda obveznika, overen od strane isplatioca prihoda, u kome je jasno naveden traženi podatak.
Podsećamo, saglasno odredbama Zakona obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (u daljem tekstu: RZS). Prema podatku RZS, objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 8/2015, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2014. godini iznosi 737.112 dinara.

Saglasno odredbi člana 92. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl.glasnik RS“, broj 24/01, … 68/14 – dr. zakon), rok za podnošenje poreske prijave za 2014. godinu je 15. maj 2015. godine.

Za sve dodatne informacije pozovite Kontakt centar Poreske uprave.
Broj telefona Kontakt centra, za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji je: 0700-700 007
Za pozive sa mobilnog telefona ili iz inostranstva, broj je: 11-33 10 111

Pitanja možete postaviti i posredstvom sajta PURS

Izvor: PURS

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: