Elektronska uverenja

Podsećamo poreske obveznike da se zahtev za izdavanje poreskih uverenja može podneti i elektronskim putem preko portala Poreske uprave Republike Srbije ePorezi.

Za izdavanje uverenja na ovaj način ne plaća se republička admnistrativna taksa.

Preko portala ePorezi mogu se podneti zahtevi za četiri vrste poreskih uverenja, sa odabirom odgovarajuće svrhe i to:

  1. Uverenje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda
  2. Uverenje o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
  3. Uverenje o plaćenom porezu na dodatu vrednost
  4. Uverenje o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na BOP-u.

Za pristup portalu neophodno je da podnosilac zahteva poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od nadležnih Sertifikacionih tela u Republici Srbiji. U korisničkom uputstvu, u kome je detaljno opisan postupak podnošenja zahteva za izdavanje poreskog uverenja u elektronskom obliku.

Ukoliko poreski obveznik ima neizmirene poreske obaveze, nije moguće izdavanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama elektronskim putem. Poreski obveznik u cilju provere stanja na računima javnih prihoda može podneti zahtev za usaglašavanje stanje poreskog duga, organizacionoj jedinici PURS nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi sedište/prebivalište obveznika.

Verodostojnost poreskih uverenja izdatih u elektronskom obliku može se proveriti na sajtu Poreske uprave Republike Srbije na adresi.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: