Držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu

Odlukom o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014, 102/2015 i 37/2018) propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu.

Rezident je dužan da Narodnoj banci Srbije dostavi podatke o broju deviznog računa koji je, na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, otvorio kod banke u inostranstvu – u roku od 30 dana od dana otvaranja tog računa. Takođe, rezident kome je Narodna banka Srbije odobrila držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu dužan je da Narodnu banku Srbije izveštava o stanju sredstava na tom računu, u skladu s propisom kojim se uređuje obaveza izveštavanja Narodne banke Srbije o poslovanju sa inostranstvom.

Rezident kome je Narodna banka Srbije odobrila držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu za naplate dužan je da po svakoj izvršenoj naplati prenese devize na svoj račun kod banke u Republici Srbiji – u roku od 30 dana od dana te naplate, kao i da o tome obavesti Narodnu banku Srbije.

Prema poslednjoj izmeni ove Odluke koja stupa na snagu 19. maja 2018. godine omogućeno je da rezidenti po navedenim osnovama mogu na računu kod banke u inostranstvu držati devize i posle isteka roka od 30 dana ako imaju rešenje NBS o odobravanju držanja deviza na računu kod banke u inostranstvu po drugom osnovu, i to do iznosa deviza i roka koji su odobreni tim rešenjem, o čemu je dužan da obavesti NBS.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: