Donošenje Uredbe o postupku i načinu plaćanja odloženih javnih prihoda

Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima bilo je predviđeno da postupak i način odlaganja plaćanja javnih prihoda bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija. Međutim, u međuvremenu je izmenjen Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), kojim je (u članu 73. stav 10) propisano da, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih pandemijom, višom silom, odnosno drugim vanrednim događajem nastalim u toku kalendarske godine, odlaganje plaćanja dugovanog poreza, odnosno nedospelih poreskih obaveza odobrava se na način i pod uslovima koje utvrdi Vlada. Istovremeno, propisana je retroaktivnost ove odredbe; naime, u primeni je počev od kalendarske godine u kojoj je ovaj zakon stupio na snagu, a to je 2020. godina.

Epilog je da će postupak i način plaćanja javnih prihoda (poreza i doprinosa), čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, kao i u skladu sa Zaključkom Vlade (donetim krajem jula 2020), bliže urediti Vlada donošenjem zasebne uredbe.

Prema našim saznanjima, sačinjen je Predlog uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19 (u nastavku: Predlog uredbe), čije donošenje se očekuje tokom ove nedelje.

ako je Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, odnosno Zaključkom, predviđeno da se dospelost javnih prihoda odlaže do 4. januara (u skladu sa Uredbom), odnosno 5. januara 2021. godine (u skladu sa Zaključkom), novom uredbom biće propisano da prva rata poreza i doprinosa na zarade, naknade zarade, lične zarade preduzetnika i akontacija poreza i doprinosa preduzetnika paušalaca – dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog dana u mesecu koji sledi (10. marta, 10. aprila…).

Napominjemo da će se postupak odlaganja plaćanja javnih prihoda sprovoditi po automatizmu, tj. bez sačinjavanja bilo kakvog sporazuma, kao i bez sredstava obezbeđenja.

Što se odloženih akontacija poreza na dobit tiče, prva rata dospeva 10. u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je izvršena predaja konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, u zavisnosti od toga da li će uopšte postojati obaveza plaćanja poreza na dobit. Isti princip važi i za odložene akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika.

Inače, kao što je već propisano Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, odlaganje javnih prihoda, odnosno plaćanje na rate je bez kamate.

Novom uredbom biće uređena i sledeća pitanja:

  • minimalni iznos mesečne rate;
  • mogućnost prevremenog plaćanja odloženih javnih prihoda;
  • posledice u slučaju neblagovremenog plaćanja dospelih rata;
  • posledice u slučaju nepodnošenja poreskih prijava za porez na dobit i poreza na prihode preduzetnika i dr.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: