Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u - u primeni od 1. februara 2023. godine

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 7/23, od 31. januara. Pravilnik se primenjuje od 1. februara 2023. godine. Izmene u oblasti PDV-a su brojne i značajne. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u ima 43 člana.

Osnovni razlog za izmene i dopune Pravilnika o PDV-u bila je potreba za usaglašavanjem pravila izdavanja računa sa propisima iz oblasti elektronskog fakturisanja. Osim toga, krajem prošle godine izvršene su izmene i dopune Zakona o PDV-u, koje su uslovile potrebu za bližim uređivanjem pojedinih pitanja.

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u odnose se na sledeće:

 • propisana su brojna nova pravila izdavanja računa, odnosno elektronskih faktura;
 • propisana su nova pravila kada (ne) postoji obaveza izdavanja računa;
 • propisana je obaveza obračuna PDV-a po osnovu prometa usluga stranih lica bez naknade, nezavisno od toga da li je usluga pružena u (ne)poslovne svrhe;
 • nova pravila utvrđivanja osnovice za PDV;
 • izmena (smanjenje) osnovice za PDV po osnovu naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje ograničena je na svega nekoliko slučajeva;
 • propisani su novi uslovi za poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara;
 • propisani su novi uslovi za druga poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza (promet korisnicima slobodnih zona, carinsko skladištenje, međunarodni ugovori i dr.);
 • nova pravila u vezi sa načinom postupanja u slučaju promene poreskog dužnika nakon uplate avansa (npr. za promet iz oblasti građevinarstva);
 • promenjen je način opredeljivanja poreskog dužnika kada se od momenta avansa do momenta prometa promeni status učesnika (npr. za promet sekundarnih sirovina);
 • proširena je obavezna upotreba dokumenta o izmeni osnovice (npr. za raskid ugovora za koji je naplaćen avans);
 • proširena je obaveza sastavljanja internog računa kada je primalac dobara ili usluga poreski dužnik (npr. za radove iz oblasti građevinarstva);
 • propisana je sadržina internog računa koji sastavlja poreski dužnik za promet drugog lica;
 • propisani su novi obrasci SNPDV i LNPDV i dr.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: