Donacije ili uzorci - pravni i poreski aspekt

Izdaci za DONACIJE predstavljaju rashode nastale određenim davanjima u dobrotvorne svrhe, odnosno rashode koji nisu u direktnoj vezi sa obavljanjem poslovnih aktivnosti obveznika. Donacija isključuje protivčinidbu.

Davanje robe na testnu upotrebu posle koje je moguće zaključenje kupoprodajnog posla ne može se smatrati donacijom, bez obzira što je roba data bez naknade.

Ukoliko se takvo davanje robe okarakteriše kao donacija, faktička cena po kojoj primalac donacije kupuje pojedinu robu manja je za iznos donacije. Ovo može proizvesti pravne posledice kod firmi koje pribavljaju robu po principu tendera/javnih nabavki, jer formalno gledano jedan od ponuđača je činio besplatna davanja, što ostale ponuđače stavlja u neravnopravan položaj.

Zbog svega navedenog bitno je da se ovakva davanja robe kao testnih uzoraka i okarakterišu kao UZORCI.

Uzorke je potpuno uobičajeno davati u cilju pospešenja prodaje i njihov tretman je jasan za obe strane. Dobra koja služe kao uzorci posebno se obeležavaju kao uzorci i imaju oblik i pakovanje različit od oblika i pakovanja dobara namenjenih prometu.

Sa aspekta PDV-a i poreza na dobit

Pri poklanjanju dobara (doniranju) obveznik PDV je dužan da obračuna PDV, ako je imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odnosno PDV plaćen pri uvozu dobara koja su predmet donacije odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno (nezavisno od toga da li je ovo pravo ostvareno).

PDV se obračunava na poresku osnovicu koju čini nabavna cena, odnosno cena koštanja tih ili sličnih dobara u momentu prometa, u koju nije uključen PDV.

Kod davanja uobičajne količine poslovnih uzoraka obveznik ne obračunava PDV.

Donacija se u poreskom bilansu priznaje kao trošak do visine 5% od ukupnih prihoda preduzeća, dok troškovi davanja uzoraka nisu vrednosno ograničeni.

Autor: Marko Šukara, AKTIVA sistem

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: