Događaji nakon datuma bilansa stanja

Prilikom sastavljanja završnog računa potrebno je uzeti u obzir promene koje su nastale u periodu od datuma bilansa do datuma odobravanja finansijskih izveštaja od strane uprave. To mogu biti korektivni i nekorektivni događaji.

Korektivni događaji

Korektivni događaji su poslovne promene nastale nakon datuma bilansa, a pre datuma odobravanja finansijskih izveštaja za javno objavljivanje od strane uprave, koje predstavljaju korekciju iskazanih iznosa u finansijskim izveštajima izveštajnog perioda. To mogu biti:

 • naplata potraživanja od kupaca posle dana bilansa za koje je na dan bilansa izvršena ispravka vrednosti ili otpis;
 • povraćaj neprodatih proizvoda i robe od strane kupca;
 • odlazak kupca u stečaj za čije potraživanje nije izvršena ispravka ili otpis na dan bilansa;
 • prodaja zaliha ispod nabavne cene, odnosno cene koštanja posle dana bilansa za koje na dan bilansa nije izvršeno usklađivanje za gubitke zbog obezvređenja (npr. nakon datuma bilansa je doneta odluka o sniženju prodajnih cena ispod nabavne);
 • prijem sudskog rešenja o postojanju obaveze koja nije iskazana u bilansu;
 • odobravanje naknadnih popusta po osnovu ostvarenog prometa u prethodnoj godini (knjižno odobrenje je izdato posle dana bilansa, a pre odobravanja finansijskih izveštaja);
 • otkrivanje grešaka u evidentiranju poslovnih promena.

Nekorektivni događaji

Nekorektivni događaji, kako i sam naziv ukazuje, su poslovne promene nastale nakon datuma bilansa, a pre datuma odobravanja finansijskih izveštaja od strane uprave, koje ne podrazumevaju korekciju iznosa u finansijskim izveštajima izveštajnog perioda. Knjiže se u narednom periodu, ali se obelodanjuju u Napomenama uz finansijske izveštaje (izuzev događaja koji nisu materijalno značajni). Primeri nekorektivnih događaja su:

 • raspodela dobiti nakon dana bilansa;
 • značajna promena deviznog kursa nastala nakon datuma bilansa u odnosu na kurs po kom je izvršeno kursiranje bilansnih pozicija na datum bilansa;
 • promene poreskih zakona koje su stupile na snagu nakon datuma bilansa, a značajno utiču na tekuća i odložena poreska sredstva i obaveze;
 • preuzimanje značajnih obaveza ili potencijalnih obaveza (npr. garancije), nakon dana bilansa;
 • velika kupovina ili otuđenje imovine nakon datuma bilansa;
 • uništenje velikog proizvodnog postrojenja usled prirodne nepogode nakon datuma bilansa i sl.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: