Danom prestanka postojanja korisnika SEF-a prestaju sva prava i obaveze tog lica u smislu propisa o elektronskom fakturisanju

Danom prestanka postojanja subjekta privatnog sektora (pa i kada privredno društvo prestane da postoji usled statusne promene pripajanje) prestaju sva prava i sve obaveze tog lica u smislu propisa o elektronskom fakturisanju

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 000272917 2023 10520 041 000 011 004 od 12.10.2023. godine)
left-quote

Zakon o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/21, 129/21 i 138/22 – u daljem tekstu: Zakon) propisuje u članu 2. stav 1. tač. 3) i 8) da je subjekt privatnog sektora obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora, a da je sistem elektronskih faktura informatičko-tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura.

Zakon u tač. 10) i 11) člana 2. stav 1. propisuje da je izdavalac elektronske fakture subjekt privatnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, koji neposredno izdaje, šalje i čuva elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura, odnosno u čije ime informacioni posrednik u skladu sa ugovorom izdaje, šalje i čuva preko sistema elektronskih faktura elektronsku fakturu, kao i subjekt javnog sektora, koji neposredno izdaje, šalje i čuva elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura, odnosno u čije ime informacioni posrednik u skladu sa ugovorom izdaje i šalje elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura, a da je primalac elektronske fakture subjekt javnog sektora, subjekt privatnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura, koji prima elektronsku fakturu preko sistema elektronskih faktura, odnosno u čije ime informacioni posrednik u skladu sa ugovorom prima elektronsku fakturu, preko sistema elektronskih faktura.

Članom 3. stav 1. Zakona uređeno je da obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

  1. subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
  2. subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora, uključujući i sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora;
  3. subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;
  4. subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija, uključujući i sve zahteve za isplatu;
  5. poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Zakon u članu 5. stav 1. propisuje da sistem elektronskih faktura obavezno koriste subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora u skladu sa čl. 3. i 4. Zakona.

Pravilnikom o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, broj 47/23 – u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 32. propisano je da korisnik sistema elektronskih faktura kod kojeg je došlo do promene koja ima uticaj na korišćenje sistema elektronskih faktura od strane tog korisnika sistema elektronskih faktura obaveštava Centralnog informacionog posrednika o nastaloj promeni, da se navedeno obaveštenje dostavlja elektronskim putem, kao i da Centralni informacioni posrednik, u zavisnosti od nastale promene, preduzima radnje koje obezbeđuju funkcionisanje sistema elektronskih faktura.

Pravilnik članom 36. predviđa da su detaljna objašnjenja o sistemu elektronskih faktura, spisak šifri za poreske kategorije, objašnjenja o funkcionisanju sistema elektronskih faktura i radu u tom sistemu data u internom tehničkom uputstvu koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

Saglasno navedenom, danom prestanka postojanja privrednog društva – subjekta privatnog sektora, u konkretnom slučaju statusnom promenom pripajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, prestaju sva prava i sve obaveze tog lica kao subjekta privatnog sektora po osnovu propisa kojima se uređuje elektronsko fakturisanje. Shodno tome, od dana prestanka društva prenosioca društvu sticaocu se izdaju elektronske fakture za promet koji je izvršen društvu prenosiocu do dana njegovog prestanka. Takođe, društvo prenosilac pre dana prestanka dodeljuje administratorska prava najmanje jednom korisniku sistema elektronskih faktura društva sticaoca, koji nakon toga ima mogućnost da dodaje nove korisnike, isključivo u cilju uvida u potrebnu dokumentaciju.

Brisanje društva prenosioca sa liste korisnika sistema elektronskih faktura iz člana 5. stav 9. Zakona vrši Centralni informacioni posrednik na osnovu obaveštenja o nastaloj promeni, koje dostavlja društvo prenosilac, društvo sticalac, odnosno podatka pribavljenog službenim putem.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: