Da li se plaćanje testiranja zaposlenih na virus COVID-19 smatra zaradom?

Uslovi pod kojima plaćanje testiranja zaposlenih na virus COVID-19 na teret poslodavca ne predstavlja zaradu zaposlenih

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-367/2021-04 od 23.6.2021. godine)
left-quote

Razmotrili smo zahtev koji se odnosi na poreski tretman davanja zaposlenima, koja poslodavac vrši na teret svojih sredstava plaćanjem zdravstvenoj ustanovi troškova laboratorijskog ispitivanja radi utvrđivanja prisustva virusa SARS-CoV-2 među zaposlenima.

S tim u vezi, sa stanovišta poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje dajemo odgovor:

Odredbom člana 13. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01… 44/21) propisano je da se pod zaradom, u smislu tog zakona, smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Prema odredbi člana 13. stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04… 44/21), osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa.

Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05… 95/18 – dr. zakon) propisano je pravo zaposlenog, između ostalog, na bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti. Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima (član 16. tačka 2) Zakona o radu).

Odredbom člana 14. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj 25/19) propisano je da poslodavac organizuje i obezbeđuje iz svojih sredstava zdravstvenu zaštitu zaposlenih, radi stvaranja uslova za zdravstveno odgovorno ponašanje i zaštitu zdravlja na radnom mestu zaposlenog koja obuhvata najmanje preventivne preglede zaposlenog (prethodne, periodične, kontrolne i ciljane preglede) u zavisnosti od pola, uzrasta i uslova rada, kao i pojave profesionalnih bolesti, povreda na radu i hroničnih bolesti, u skladu sa zakonom.

Pored toga, poslodavac organizuje i obezbeđuje iz svojih sredstava zdravstvenu zaštitu zaposlenih, radi stvaranja uslova za zdravstveno odgovorno ponašanje i zaštitu zdravlja na radnom mestu zaposlenog, koja obuhvata najmanje preglede zaposlenog koji se obavezno sprovode radi zaštite životne i radne sredine, radi zaštite zaposlenog od zaraznih bolesti u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, radi zaštite potrošača, odnosno korisnika i druge obavezne zdravstvene preglede, u skladu sa zakonom (član 14. stav 1. tačka 4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti).

U vezi sa pitanjem da li se zaradom smatra davanje kojim poslodavac za sve zaposlene obezbeđuje sredstva za zdravstvenu zaštitu plaćanjem iz svojih sredstava direktno na račun zdravstvene ustanove koja pruža usluge, prema mišljenju Ministarstva rada i socijalne politike, broj: 011-00-00012/2011-02 od 13. januara 2011. godine, budući da „sredstva za zdravstvenu zaštitu obezbeđuje poslodavac iz svojih sredstava i da ova davanja poslodavac plaća za sve zaposlene direktno na račun zdravstvene ustanove koja pruža usluge, to ova davanja ne čine zaradu zaposlenih, već predstavljaju davanje koje predstavlja izdatak za poslodavca.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe i mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, u slučaju kada poslodavac, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja svih svojih zaposlenih u vezi sa prisustvom zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a u funkciji obavljanja poslova radnog mesta na koje su raspoređeni, organizuje u okviru svojih prostorija, kako se navodi, povremeno testiranje zaposlenih na prisustvo virusa SARS-CoV-2, koje je dostupno svim zaposlenima pod jednakim uslovima a saglasno opštem aktu poslodavca, na svoj teret obezbeđuje sredstva i vrši plaćanje direktno na račun zdravstvene ustanove koja pruža usluge laboratorijskog ispitivanja radi utvrđivanja prisustva virusa, smatramo da to ne predstavlja davanje zaposlenima od strane poslodavca i kao takvo ne podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu i plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: