Akciza za proizvođače kafe od 01.01.2018. i korisničko upustvo PU

Podsećamo da je Zakonom i dopunama Zakona o akcizama počev od 01.01.2018. propisana obaveza plaćanja akcize na kafu koja se proizvodi u zemlji.

Zakon je definisano ko je proizvođač akciznih proizvoda (član 1) kao i šta se smatra proizvodnjom kafe (član 14).

Na osnovu člana 30 Zakona, proizvođači su dužni da pre početka obavljanja delatnosti prijave nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave mesto pogona i sličnog prostora u kome će obavljati proizvodnju tih proizvoda (stav 1) kao i da se upišu u Registar proizvođača alkoholnih pića i kafe što bliže definiše Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe.

Način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu, vrstu, sadržinu i način vođenja vođenja evidencija, dostavljanja i podnošenja poreske prijave propisana je Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave.

Pri obračunu iznosa akcize na kafu obveznik ima pravo na srazmerno umanjenje obračunate i plaćene akcize prethodnom učesniku od koga je nabavio kafu, odnosno ima pravo na srazmerno umanjenje plaćene akcize koju je sam uvezao, a koja se koristi u fazi proizvodnje, odnosno prerade.

Kako biste izračunali iznos akcize, potrebno je da ste upoznati i sa Uredbom o količini rashoda (kalo, rastur, kval i lom) na koji se ne plaća akciza.

Sve propise u vezi obračuna akcize možete pronaći na jednom mestu u delu našeg sajta propisi pa u kategoriji ostali propisi.

Akciza se plaća 2 puta mesečno (član 23 Zakona):

  1. najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 01. do 15. dana u mesecu
  2. najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. pod kraja prethodnog meseca

Izgled, izdavanje i druge radnje povazane sa kontrolnim akciznim markicama propisani su Uredbom o izgledu kontrolne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe.

Pravilnik je propisan i izgled obrasca Poreska prijava o obračunu akcize (PP OA), koja se nalazi u delu sajta namenjom obrascima.

Poreska uprava je na svoj sajtu postavila korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize (PP OA).

Obavezu dostavljanja popisne liste do 15.01.2018. trebalo bi da ste već ispunili, a ovde vas podsećamo na prelaznu odredbu člana 25. Zakona koja definiše ovaj rok kao i druge sa njim povezane rokove.


„Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, dužno je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha kafe i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Od 1. januara 2018. godine lice iz stava 1. ovog člana dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha iz stava 1. ovog člana, najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca.

Lice iz stava 1. ovog člana koje na dan 31. decembra 2017. godine ima proizvedenu kafu za krajnju potrošnju na zalihama nije dužno da navedeni proizvod prilikom stavljanja u promet obeleži kontrolnom akciznom markicom.

Kafa koja je do 31. decembra 2017. godine uneta u carinsko područje Republike, a za koju nije okončan carinski postupak, ne obeležava se kontrolnom akciznom markicom.“


Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: