Januar 2018

Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

10
11
12
13
14

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za decembar ako je u decembru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2017. godine

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za četvrti kvartal ako je obveznik u četvrtom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2018. godini

Podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize

15
16
17
18
19
20
21

Podnošenje tromesečnog obračuna akcize za četvrti kvartal 2017. godine

Plaćanje razlike akcize po tromesečnom obračunu za četvrti kvartal 2017. godine

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Podnošenje poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za decembar 2017. godine

Plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu

31