Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma – primena od 1.aprila

1. aprila 2018. godine počinje da se primenjuje novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl. glasnik RS 113/2017), kojim je propisano da svaki nalog za plaćanje mora da sadrži kompletne podatke o platiocu i primaocu novčanih sredstava.

Potrebno je da se u platnim nalozima koji se ispostavljaju banci navedu potpuni i tačni podaci o nazivu i sedištu pravnog lica primaoca, odnosno imenu, prezimenu fizičkog lica primaoca plaćanja.

Transakcije koje ne budu sadržale kompletne podatke mogu biti predmet odbijanja ili zadržavanja od strane banaka.

Comments