Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

Od 8. januara 2019. je u primeni Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 50/2018). Ovim zakonom se zbog posebnih karakteristika i uslova sezonskog rada u određenim delatnostima, uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u pojedinim delatnostima određenim u skladu sa zakonom u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva tzv. sezonski poslovi u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

Poslodavcem se u smislu ovog zakona smatra preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost u navedenim sektorima, u okviru koje mogu da se obavljaju sezonski poslovi u skladu sa zakonom, izuzev sledećih grana: 01.7 lov, 03.1 robolov i 03.2 akvakultura, u skladu sa propisom koji uređuje klasifikacija delatnosti, kao i fizičko lice-nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom u skladu sa zakonom.

Sezonski radnik je fizičko lice kojeg poslodavac angažuje za obavljanje sezonskih poslova uz novčanu naknadu za rad.

Angažovanje na osnovu ovog zakona predstavlja rad van radnog odnosa. Sezonski radnik ima pravo na naknadu za rad za svaki čas rada, koja ne može biti niža od naknade utvrđene ovim zakonom, a poslodavac je po osnovu naknade za rad koju ostvari sezonski radnik dužan da plati porez na dohodak građana, kao i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Bitno je istaći, da u skladu sa ovim zakonom, poslodavac može da angažuje sezonske radnike najduže 180 dana u toku kalendarske godine, a istog sezonskog radnika može da angažuje najviše 120 radnih dana u toj kalendarskoj godini.

Izvor: Paragraf

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: