Vlada usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 19. septembra 2015. godine, usvojila je predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, u formi predloga koji je upućen Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Sednica Narodne skupštine počinje u utorak 22. septembra, a usvajanje zakona očekuje se do kraja te nedelje (25. septembar). Predviđeno je da pomenuti zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja, s tim da će se većina odredaba primenjivati od 15. oktobra 2015. godine (pojedine odredbe će se primenjivati pre, odnosno posle tog datuma).

Za razliku od poslednjih izmena, koje su izvršene krajem 2013. godine (sa primenom od 1. januara 2014. godine), kada je najvažnija izmena bilo povećanje posebne stope PDV-a sa 8% na 10%, ovoga puta poreske stope nisu menjane, ali predložene su vrlo značajne izmene od kojih se neke mogu okarakterisati kao sistemske.

Predlog zakona ima čak 38 članova, što znači izmene, odnosno dopune više od polovina članova Zakona o PDV-u. Šta je najvažnija izmena – nije lako opredeliti, jer sve zavisi od prirode delatnosti svakog pojedinačnog obveznika. Na primer, obvezniku koji se bavi građevinskom delatnošču, verovatno najvažnija izmena jeste proširivanje primene sistema internog obračuna PDV-a na sve primaoce dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Pritom, sistem internog obračuna PDV-a proširuje se na još neke promete dobara i usluga (npr. promet hipotekovane nepokretnosti i dr.).

Domaćim licima koja primaju usluge stranih lica, za koje se smatra da su izvršene u Srbiji, važna izmena jeste propisivanje obaveze da strana lica budu evidentirana kao obveznici PDV-a tj. da odrede poreskog punomoćnika, što će dovesti do toga da primaoci dobara i usluga više neće imati obavezu internog obračuna PDV-a (osim u propisanim izuzecima i ukoliko strano lice ne odredi poreskog punomoćnika iako se to sada propisuje kao njegova obaveza).

Poreske stope ostaju nepromenjene, s tim da se primena posebne stope proširuje na sav prevoz putnika (međugradski i međunarodni), kao i usluge smeštaja u svim ugostiteljskim objektima koji imaju takav status u skladu sa Zakonom o turizmu.

Značajne izmene predložene su i u pogledu prava na odbitak prethodnog poreza. S jedne strane, predloženo je propisavanje prava na odbitak prethodnog poreza pri nabavci dobara za opremanje administrativnih prostorija po osnovu kojih to pravo nije postojalo (npr. tepisi, TV, ukrasni predmeti i dr.). S druge strane, ukida se pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za ishranu i prevoz zaposlenih.

Pored prethodno navedenih, predložene izmene i dopune Zakona o PDV-u odnose se i na:

– promet električne energije;
– poseban postupak oporezivanja polovnih motornih vozila;
– nastanak poreske obaveze (u pojedinim slučajevima, poreska obaveza će nastajati danom izdavanja računa);
– obavezu internog obračuna PDV-a po osnovu plaćenog avansa stranom licu;
– prenos imovine u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u;
– način određivanja poreske osnovice u slučaju kada obveznik dobija subvencije;
– pojedina poreska oslobođenja;
– obavezu obaveštavanja poreskog organa od strane obveznika koji nabavljaju dobra i usluge od poljoprivrednika i lica koja se bave prometom sekundarnih sirovina (obaveštavanje će se vršiti prema novim pravilima);
– određivanje poreskog perioda;
– refakciju PDV-a stranim obveznicima;
– rokove povraćaja PDV-a;
– ulaganja u objekte i ispravku odbitka prethodnog poreza i mnoge druge odredbe Zakona o PDV-u.

Predloženo je da se sve prethodno navedene izmene i dopune Zakona o PDV-u primenjuju od 15. oktobra 2015. godine, s tim da će se neke izmene primenjivati kasnije.

Od 1. januara 2016. godine ponovo se uvodi jedinstven rok od 15 dana za predaju poreskih prijava za obe kategorije obveznika PDV-a (mesečne i tromesečne). Od 1. januara 2017. godine uvodi se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV-a uz poresku prijavu.

S obzirom na to da svaka izmena zakona podrazumeva i prateće izmene podzakonskih akata, napominjemo da je, prema našim saznanjima, u pripremi jedan novi pravilnik o PDV-u koji će zameniti dvadesetak postojećih.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: